Utbildningsersättningarna för Yrkeshögskolorna måste bibehållas

Med tillbakadragandet av utbildningsersättningarna från yrkesutbildningarna var det förväntat att rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, skulle föreslå som en del av social och hälsovårdsreformen att yrkeshögskolornas social- och hälsostuderande ska göra praktik utan kostnad.

Image text
kuva: iStock

Social- och hälsovårdsbranschen kan inte likställas med andra branscher. Är arbetsplatserna redo att vara flexibla om handledarersättningarna dras in? Kommer praxisen att öka för arbetsplatserna att bara anta potentiella framtida anställda för praktik och investera i kvalitet och beständighet istället för kvantitet? Arbetsgivare är främst intresserade av de studerande som förväntas bli anställda i deras egen organisation. Situationen är sannolikt densamma inom andra branscher.    

Behovet av praktikplatser är dock betydligt större än vad en enskild organisation behöver för sina rekryteringsbehov. Praktikplatser är en viktig del av social- och hälsovårdsutbildningen. Enbart i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gör ungefär 5 000 yrkeshögskolestuderande praktik och mer än 500 studerande i andra stadiet. En framgångsrik praktik är viktig för studerandens kompetens och professionella utveckling.  

Har Arene funderat på vad sjukhusdistrikten gör med studerandenas praktikpenning på 42 € per studerande/vecka? Räcker det för närvarande att ordna studerandenas handledning, med hänsyn till kostnaden för skyddskläder och de administrativa kostnaderna för praktiken, såsom handledarutbildning (t.ex. HUS anordnar sin egen utbildning), ordna handledningstid och studerandens inskolningstid samt datainloggningsuppgifter. 

Individuella studieplaner och arbetsplatsavtal med yrkeshögskolor kräver allt mer administrativt arbete från arbetsgivarna. Även dessa saker medför kostnader för arbetsgivaren, som praktikanternas arbetsinsats inte motsvarar.

Till exempel har HUS rekryterat kliniska lärare till vårdarbetet för att ordna handledarutbildning, vägleda, undervisa, stödja studerande och handledare. Kliniska lärare hanterar utmanande situationer (studerandenas språkkunskaper, sjukdom, inlärningssvårigheter etc.).

Kliniska lärare utvecklar studerandehandledning och inlärningsmiljöer baserade på yrkesprov, eftersom det växande behovet av stöd för studerande och kraven på specialkunskaper i praktiken har identifierats.  Samtidigt minskas YH-lärarnas resurser för att handleda praktiken ständigt, och resurserna på arbetsplatsen ökas för studerandena för att få kompetent personal. 

Patienttrygghet betonas inom social- och hälsovårdsbranschens yrken. Detta förutsätter ett intensivt handledningsförhållande. Inom social- och hälsovårdsbranschen är patienttrygghet en prioritet, vilket direkt återspeglas i studerandehandledning och gör den speciell, och kan därför inte jämföras med andra branscher.

Förordningarna som reglerar verksamheten för hälsovården och i fråga om utbildning av sjukskötare, beskriver direktivet om yrkeskvalifikationers gemensamma minimikrav för grundutbildningen av sjukskötare och måste åtagas av varje medlem. Utbildningen måste vara minst 3 år och 4 600 timmar, och minst 2 300 timmar måste vara klinisk praktik. Den kliniska praktikdelen ska ske i direkt patientarbete, inte till exempel i en simuleringsmiljö.

Utbildningsersättning är kompensation för den utbildning som studerandena får på arbetsplatsen. Dessutom bör den riktas mot arbetsplatsens handledare i form av både tid och extra intäkter.  Utbildningsersättningen kan inte dras in eftersom handledning av en studerande kräver intensivt arbete från arbetsplatshandledaren. Handledning är också nödvändig för patienttryggheten.