Offentliga sektorns löneförhöjningar år 2023: Allmän höjning, engångspotter och potter som avtalas lokalt

Följande förhöjningar i kommun- och välfärdsområdenas historiska lönelösning för 2022 betalas ut under perioden 1.6–1.8.2023.

I år har allas löner redan höjts med den allmänna höjningen 2,2 % 1.6.2023. I slutet av juni betalas till alla engångspotten på 467 euro. Till skötare inom småbarnspedagogiken betalas utöver detta en engångspott på 120 euro.

Löneförhöjningarna som avtalas lokalt är därtill inom välfärdsområdena 3,4 % och inom kommunerna 1,9 % av lönebeloppet. Potterna som avtalas lokalt fördelas inte jämnt till alla, utan de riktas till olika grupper av anställda enligt de grunder som anges i avtalet. Potter som avtalas lokalt är inte en ny löneförhöjningsmodell i den offentliga sektorns avtal, utan mekanismen har använts även under tidigare år.

För närvarande förhandlar majoriteten av arbetsgivarna ännu om riktandet av den lokala potten med våra förtroendemän. Som grunder för riktandet anges i SH-avtalet bl.a. arbetskraftsbrist, sammanjämkning av lönerna, förnyande av lönesystemet och utveckling av lönesättningen.

Löneförhöjningarna som avtalas lokalt ska betalas senast i samband med löneutbetalningen i augusti. I fråga om tilläggen kan betalningen ske i september och retroaktiva fordringar ska betalas senast i samband med löneutbetalningen i oktober, om det är fråga om en stor arbetsgivare.

Potten som avtalas lokalt är inte löneharmoniseringspenning. Någon separat finansiering har inte öronmärkts för löneharmonisering – varken i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas Markku Jalonens börs eller i statsbudgeten.  Staten har garanterat att alla kostnader till följd av löneharmoniseringen täcks, eftersom lagen förutsätter detta.

Utan lösningen i SH-avtalet som Tehy och SuPer förhandlade fram i oktober 2022 skulle de anställda inom social- och hälsovårdsbranschen (även JHL:s och JUKO:s medlemmar) inte garanterat få tilläggsförhöjningarna som avtalas lokalt för åren 2023-2025 (totalt 6 %).  Arbetsgivaren är endast skyldig att betala procentsatserna i avtalet, och fackförbunden kan endast övervaka de procentsatser som avtalats i avtalet.

Helsingfors och HUS omfattas inte alls av löneharmoniseringen. Det här beror på att det inte har skett någon företagsöverlåtelse i dessa områden.  Trots det är också dessa arbetsgivare tvungna att betala tilläggsförhöjningarna enligt SH-avtalet under de kommande tre åren. Inom många välfärdsområden har stora löneharmoniseringar redan genomförts och det finns knappt några löner som ska harmoniseras. Även i dessa områden ska tilläggsförhöjningarna betalas i sin helhet.

Skrivningen i förlikningsförslaget från förra hösten är tydlig och entydig i fråga om tilläggslöneprogrammet i SH-avtalet. Potten som avtalas lokalt kan användas för att sammanjämka löner, utveckla lönesättningen och förnya lönesystemet. Pengarna kan alltså användas till tre olika ändamål. Arbetsgivaren måste dock använda alla överenskomna förhöjningar till fullt belopp inom varje välfärdsområde, i HUS-området och i Helsingfors.

KT och vårdarorganisationerna har avtalat om att förhandla om ett nytt lönesystem i SH-avtalet och man avser ta i bruk det år 2024. Det nya lönesystemet kräver finansiering. Den här typen av finansiering fanns inte före Tehys och SuPers lösning den 3 oktober 2022. I det avtal som nu ingåtts har finansieringen fastslagits och reformen av lönesystemet kan genomföras, förutsatt att man kan förhandla och avtala om den i enlighet med tidsplanen. Min uppfattning är att det ligger i både KT:s och arbetstagarorganisationernas intresse att välfärdsområdena får lönesystem som fungerar bättre.

År 2022 var Tehys och SuPers förhandlingsmål att förbättra vårdarnas löner med ett löneprogram. Det är klart att alla tehyiters löner inte stiger samtidigt. En del får mer än andra i år. I fråga om dem som får mindre av potten förstår jag den besvikelse de upplever just nu, men det lönar sig inte att hysa avund på grund av lönen. Under tre års tid kommer grupperna som löneförhöjningarna riktas till att variera. Genomsnittet för vårdarnas uppgiftsrelaterade löner stiger under SH-avtalets löneprogramperiod med minst 20,9 % och under programperioden i AKTA med minst 14,1 %. Varenda tehyit kommer garanterat att gynnas av denna lösning.

Löneförhöjningarna i SH-avtalet hittar du här.
Löneförhöjningarna i AKTA hittar du här.