Kan jag på något sätt flytta fram min redan bekräftade semester?

En bekräftad semester är bindande för i princip både arbetsgivaren och den anställda. Den anställda har rätt att flytta fram sin bekräftade semester endast på grund av arbetsoförmåga. Tidpunkten för semestern kan dock alltid flyttas fram, om flytten passar både den anställda och arbetsgivaren.

Image text
Foto: iStock

Arbetsoförmåga som berättigar till framflyttning av semester

Arbetsoförmåga är enligt semesterlagen arbetsförmåga som orsakas av förlossning, sjukdom eller olycksfall. Den anställda har även rätt att flytta fram sin semester om hen när semestern eller en del av den börjar vet att hen under sin semester kommer att få sjukvård eller motsvarande vård som orsakar arbetsoförmåga. Ett exempel på en sådan situation är en på förhand planerad operation.

Rätt att flytta fram sin semester föreligger inte om den anställda har orsakat sin arbetsoförmåga avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet.

Flytta fram semester

Arbetsgivaren är skyldig att ge anvisningar om hur de anställda ska anmäla om arbetsoförmåga under semestern och hur de ska begära framflyttning av semestern.

Om den anställdas arbetsoförmåga börjar före semestern, ska semestern flyttas på den anställdas begäran. Den anställdas rätt att flytta fram semestern gäller endast de dagar av arbetsoförmåga som infaller under semestern.

Om arbetsoförmåga börjar först under semestern, uppstår rätten att flytta fram semestern i princip först efter självrisktiden. Antalet självriskdagar beror på hur många semesterdagar den anställda har ackumulerat. Antalet självriskdagar kan dock vara högst fem eller sex semesterdagar, beroende på huruvida det går fem eller sex semesterdagar per vecka enligt kollektivavtalet. En period av arbetsoförmåga som omfattas av självriskdagarna kan hamna på sommar- eller vintersemestern eller på semestertid som hålls som separata semesterdagar.

Självriskdagar uppstår inte alls, såvida den anställda under kvalifikationsåret har ackumulerat semester på endast fyra veckor eller mindre. Det åligger arbetsgivarens ansvar att den anställda har för varje kvalifikationsår haft rätt till totalt fyra årliga semesterveckor, som inte innehåller dagar av arbetsoförmåga.

Självrisktid tillämpas inte alls inom vissa kollektivavtal

Det finns skäl att observera att semestern inte flyttas fram automatiskt i några som helst fall, utan att det förutsätter att den anställda själv är aktiv. Den anställda måste begära att semestern flyttas fram. Begäran om framflyttning av semestern ska göras utan dröjsmål så fort arbetsoförmågan börjar och en tillförlitlig utredning av arbetsoförmågan ska lämnas in till arbetsgivaren på dennes begära. Sjukdom som inträffar under semestern är bra att anmäla till arbetsgivaren utan dröjsmål, även om självrisktiden ännu inte har uppfyllts.

Tidpunkt för framflyttad semester

Arbetsoförmåga innebär heller inte automatiskt att den ursprungligen avtalade semestern skulle förlängas med antalet sjukdagar. Semestern slutar i regel i enlighet med det som ursprungligen har anmälts. Parterna kan dock komma överens om en sådan förlängning.

I princip ska en semester som har flyttats fram under sommaren ännu ge inom samma semesterperiod, senast 30.9, och en vintersemester som flyttats fram innan nästa semesterperiod börjar, senast 30.4. Om det inte är möjligt att ge semestern på detta sätt ska semestern ges under semesterperioden under följande kalenderår som följer på semesterperioden, dock senast före utgången av kalenderåret i fråga.

En semester som sommaren 2024 har flyttats fram på grund av arbetsoförmåga ska i första hand ges senast 30.9.2024, i andra hand under nästa sommar och senast 31.12.2025.

Arbetsgivaren ska meddela tidpunkten för den framflyttade semestern senast två veckor eller, om detta inte är möjligt, senast en vecka innan semestern börjar.

I frågor som gäller semestrar kan du läsa bestämmelserna i semesterlagen och reglerna i det tillämpliga kollektivavtalet på din arbetsplats, utred saken på din arbetsplats med en förtroendeperson, eller vid behov, kontakta Tehys kundtjänst