Att investera i hälsa och välfärd förbättrar kommuninvånarnas livskvalitet

Tehy har utarbetat nyckelord för framtida kommunala beslutsfattare som stöd för beslutsfattandet. Tehys bloggserie för kommunalvalet behandlar utmaningarna för kommunala beslutsfattare baserat på nyckelord. I framtiden måste kommunerna satsa ännu mer på att främja invånarnas hälsa och välbefinnande – denna aspekt måste ingå i allt beslutsfattande.

Kommunerna och de framtida kommunala beslutsfattarna är på väg mot stora förändringar, eftersom kommuner i framtiden kommer att behöva satsa ännu mer på att främja invånarnas hälsa och välbefinnande.

Regeringens förslag som behandlas just nu om att överlåta social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster till välfärdsområden från början av 2023, kommer att förändra kommunens tjänster. Det kommer ändå inte att ändra det faktum att det måste investeras i livskvaliteten i kommunerna och att främjandet av hälsa och välbefinnande är kommunens viktigaste uppgifter i framtiden.

Om regeringens förslag att överlåta social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna godkänns, får kommunen en ännu viktigare uppgift att upprätthålla arbets- och funktionsförmågan hos sina invånare. Ju bättre det lyckas, desto mindre behöver kommuninvånarna det nya välfärdsområdets tjänster. Detta kräver samarbete mellan kommunens olika sektorer som till exempel privata företag, läroanstalter och organisationer.
 

Nedan följer exempel på vad också de kommunala beslutsfattarna måste fatta beslut om:

– På vilket sätt kan man till exempel i stadsplanering ta hänsyn till att det finns bostadsområden i kommunen och parker eller grönområden nära dem, där kommuninvånarna kan tillbringa sin fritid och njuta av naturen?
– Hur stöds rörlighet till exempel för cykling istället för att använda privata bilar, men samtidigt möjliggörs smidig arbetspendling med kollektivtrafiken?
– Erbjuds välsmakande och närproducerad mat i skolor och daghem?
– Vilka fritidstjänster erbjuds kommuninvånarna och kan ungdomarna samlas någon annanstans än utanför stationens vänthall?
– På vilka sätt kan kommunen erbjuda ungdomar sommarjobb?
– Har kommunen tillgängliga motionstjänster med hänsyn till olika åldersgrupper, så att grundkondition, hälsa och funktionsförmåga därmed förbättras och bibehålls med kommunens egna åtgärder?
– Har kommuninvånaren möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter som tjänar det egna samhället?


I fortsättningen måste kommunerna investera i välfärd och hälsa, även om social- och hälsovården överlåts till välfärdsområden.

I regeringens förslag anges att kommunerna har det primära ansvaret för att främja välfärd och hälsa i den mån det är kopplat till kommunens övriga lagstadgade uppgifter. Låt oss hålla fast vid den kopplingen! Det finns inga resurser för växande ojämlikhet i välfärd och hälsa i kommunerna.

För beslutsfattande i kommunerna krävs det att dessa frågor beaktas i strategisk planering och i fastställande av mål och åtgärder, men effekterna relaterade till dem måste också utvärderas i förväg.

Friska och välmående kommuninvånare, inklusive mig själv, är vårt gemensamma mål!