Europa hotas av kris inom hälsovården

Den globala bristen på skötare, ökande hälsohot och det geopolitiskt instabila läget, kriget mellan Ukraina och Ryssland pressar säkerheten i Europa och kräver att funktionsförmågan för hälsovården förbättras. Därför är det inte utan betydelse vem vi röstar på som våra ledamöter i EU-valet.

Image text
kuva: Leena Louhivaara / iStock

Lärdomarna från Covid-19-pandemin belyste bristerna inom hälsovården. I synnerhet betonades betydelsen av ett starkt offentligt hälsovårdssystem.

De blivande EU-parlamentarikerna bör arbeta för en stark offentlig sektor, för att man ska kunna möta kommande kriser tillräckligt snabbt och att medborgarna får vård.

Det behövs målmedvetna åtgärder för att lösa krisen inom hälsovården, särskilt på områden av reglering kring digitalisering, personalens rörlighet och arbetarskyddet samt gränsöverskridande hälsohot.

Bristen på skötare inverkar avsevärt på tillgängligheten av vård

Bristen på skötare är inte bara ett finskt problem, den råder i hela Europa. Bristen på personal försämrar allvarligt kvaliteten på och tillgången till hälsovård.

EU måste stärka regleringen av arbetarskyddet för att social- och hälsovårdssektorn även framdeles ska attrahera utbildad vårdpersonal.

Eftersom konkurrensen om kompetent personal är hård länderna emellan, måste beslutsfattarna inom unionen målmedvetet främja principerna för etisk rekrytering. EU-parlamentarikerna som nu väljs genom val måste bidra till att fattigare länder inte blir lidande om vi rekryterar skötare från dessa länder. Rättvisa ingår ju i unionens starka och bärande principer.

De psykosociala riskerna inom social- och hälsovårdsbranschen måste minskas

Den psykosociala belastningen har ökat kraftigt inom social- och hälsovårdsbranschen. Senast nu behövs konkreta åtgärder med vilka man kan minska belastningen.

De kommande EU-parlamentarikerna bör arbeta för att skapa gemensamma direktiv, som minskar dessa risker och förbättrar arbetstagarnas välbefinnande. Detta kunde till exempel innebära bättre regleringar till stöd för tjänster inom företagshälsovården och att utveckla arbetsmiljön.

Tyvärr har våldet mot skötarna ökat betydligt både hos oss och annorstädes. Vi här på Tehy startade förra hösten kampanjen Knytnäven, där vi motarbetar våldet mot skötarna.

Det är även EU:s beslutfattares sak att gallra bort våldet från social- och hälsovårdsbranschen.

Den digitala brytningstiden kräver försiktighet

Den teknologiska utvecklingen medför väldigt många möjligheter, men också risker. Därför måste den digitala brytningstiden genomföras kontrollerat.

Utöver datasäkerheten måste man även ha beredskap för informationspåverkan och hybridhot.

Regleringen om elektroniska system för patientjournaler måste utvecklas tillsammans med läkare och övriga yrkespersoner inom hälsovården samtidigt som man beaktar dataskyddet för patienterna.

Verkställandet av det europeiska hälsodataområdet (EDHS) främjar forskning inom hälsobranschen och underlättar rörligheten för patienter utan att skapa nya hinder.

Verkställandet av EDHS främjar forskning inom hälsobranschen och underlättar rörligheten för patienter utan att skapa nya hinder, men det kräver noggrann planering och implementering tillsammans med yrkespersoner inom hälsovården för att patientdata ska förbli säkra och förbättra tjänsterna.

Klimatförändringen utmanar den europeiska hälsovården

Klimatuppvärmningen är det största hotet mot mänskligheten, men att förebygga dess konsekvenser för hälsan har hamnat i bakgrunden.

Aldrig tidigare skådade värmeböljor och infektionssjukdomar till följd av klimatet utgör risker i synnerhet för dem som befinner sig i en sårbar ställning.

Hälsovårdssektorn måste delta i att förebygga konsekvenserna av klimatförändringen. Energieffektiviteten vid verksamhetsenheter på sjukhus och inom den övriga hälsovården måste förbättras, återanvändningen främjas och upphandlingen av medicinala apparater och förnödenheter måste ske på ett sätt som är hållbart för miljön.

Rösta och påverka!

Varje röst har betydelse när vi formar framtiden för Europeiska unionen.

Det är viktigt att vi alla röstar och bidrar till hur unionen utvecklas. Att rösta är ett starkt sätt att skydda och främja demokratin, och säkerställa att EU:s värden och principer avspeglar medborgarnas vilja.

Låt oss arbeta tillsammans för ett bättre, rättvisare och tryggare Europa!

Europaparlamentsvalet i Finland ordnas den 9 juni. Förhandsröstningen i Finland pågår från den 29 maj till den 4 juni. Utomlands börjar förhandsröstningen den 29 maj, men slutar redan den 1 juni.

Tehy och Läkarförbundet ordnar måndag 27.5 kl. 9–11 en EU-panel, Terve Eurooppa – Terveyden tekijöiden vaalipaneeli, som du kan se på distans. Se länken till tillfället via Aktuellt.