Tehy: Man måste övergå till gruppspecifik dimensionering av personalen inom förskolepedagogiken

Tehy, fackföreningen inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området, har utfört en enkät bland tehyiterna som arbetar på daghem. Enkäten visar att nästan hälften av barnets dagvård är en tid då det inte finns tillräckligt många fostrare på daghemmen.

Image text
bild: iStock

I början av augusti trädde en lagändring avseende förskolepedagogiken i kraft som reglerar att man på grund av frånvaro inte kan avvika från dimensioneringen av personalen. Fastän lagändringen trädde i kraft röjde den dock inte undan kryphålet i lagen om förskolepedagogik som ger möjlighet att avvika från mängden personal. Vid beräkning av mängden personal har man tillämpat ett daghemsspecifikt relationstal visavi mängden personal och barn och det har lett till att personalbristen är rena vardagen på daghemmen.

– Barnskötarna är sannerligen hårt utsatta på daghemmen, och uttryckligen därför att det finns för få fostrare i respektive grupp. Svaren på enkäten visar att lönen, men också arbetsförhållandena avsevärt försämrar branschens dragningskraft. Grupperna är helt enkelt för stora, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Tehy kräver att lagen om förskolepedagogik stramas åt så att mängden personal beräknas per respektive grupp. Då kan man säkerställa att antalet fostrare i grupperna förslår bättre än nu. Ännu på 1990-talet beräknades antalen gruppspecifikt.

Bristen på vårdare är redan helt klar, men framöver kan det också finnas en brist på barnskötare. Bland de som svarade på Tehys enkät övervägde varje vecka var femte att byta bransch.

– Det är synd, då svaren visar att barnskötarna verkligen engagerar sig för sitt jobb och anser det vara viktigt. Belastning och trötthet är på grund av personalbristen rena vardagen, säger Tehys socialpolitiska expert Eva Siitonen, som utförde enkäten.

Totalt svarade 1 573 tehyitiska anställda på daghemmen på enkäten. 
 
Mer information: Eva Siitonen, Tehys socialpolitiska expert, tfn 0400 265 051, [email protected]