Familjecentret samlar samman mödravårdstjänster

Finlands Barnmorskeförbund, Tehys hälsovårdsenhet och Tehys nätverk för rehabiliteringsbranschen har skrivit en omfattande artikel om våden under graviditet, förlossning och under postpartum perioden och vikten av multiprofessionellt samarbete inom moderskapsvården.

Image text
kuva: iStock

För närvarande är graviditetens planering, uppföljning, förlossning och postpartumvård och tjänster uppdelade i Finland mellan flera olika aktörer. Den öppna hälsovården har till stor del ansvaret för prevention och uppföljning av graviditet samt postpartumperioden, medan specialsjukvården igen har ansvaret över fertilitetsbehandlingar, ultraljudscreening och uppföljning av riskgraviditeter, samt den uppföljning, vägledning och förlossning som sker i specialpolikliniker. Ifall en kvinna under graviditet eller förlossning behöver vägledning och stöd i träning för ergonomi, dysfunktion i bäckenbotten eller annan återhämtning, ska hon som princip söka sig till en fysioterapeuts mottagning inom den privata sektorn.  

Patientinformationssystem som inte diskuterar sinsemellan för med sig sina egna utmaningar till helheten. När informationen inte går fram, blir tjänstebanan inte så dynamisk och effektiv som den skulle kunna vara i en optimal situation. 

Från överlappningar och brister borde man kunna nå verksamhetsmodeller som bäst gynnar kunden. Detta kräver alla yrkesgruppers expertis och multiprofessionellt samarbete för att säkerställa omfattande individuell hjälp och stöd i olika skeden av moderskapsvården. 

Allas färdigheter behövs när man strävar efter kundens bästa. Konkurrens inom branschen mellan yrkesgrupper över arbetets betydelse eller överlägsenhet är inte längre fallet idag. Multi-professionalism och funktionella och ändamålsenliga tjänstebanor är vad som gäller idag.

Den nuvarande fragmenterade enhetens utmaning har identifierats starkt. I Finland har en modell för familjecenter tagits i bruk i alla län, vars syfte är att sammanföra de spridda tjänsterna för barnfamiljer till en enda lucka enligt principen om lokal service. 

Bakgrundskoordineringen av Institutet för hälsa och välfärd säkerställer att tjänsterna görs nationellt jämlika över hela Finland. Familjecentrets tjänster inkluderar t.ex. tjänster för moderskap, barnrådgivning och preventivmedel rådgivning, tal, aktivitet och fysioterapi samt dietist, och andra hälsovårdstjänster för barnfamiljer, hemvård, familjearbete, och fostran och familjerådgivning, barns rättigheter, småbarnspedagogik samt organisationers och församlingars arbete. 

Det finns också ett behov av nära dialog med specialsjukvården för att få innehållet i förlossnings- och familjeträningen att på bästa möjliga sätt tillgodose familjernas behov. 

Samarbete är en tillgång både för intressebevakning och för att bygga framtidens social- och hälsovårdstjänster.

Bilagor: 

Artikel av Finlands Barnmorskeförbund, Tehys Hälsovårdsenhet och Tehys nätverk för Rehabiliteringsbranschen.

En artikel som beskriver samarbetet mellan experter inom social- och hälsovårdens moderskapstjänster. Artikeln har skrivits av Finlands Barnmorskeförbund, Tehys Hälsovårdsenhet och Tehys nätverk för Rehabiliteringsbranschen.

 

Rekommenderat för dig