Det är rekommendabelt att alla tar vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Syftet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett så gott skydd som möjligt mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria och de kan tas på den egna hälsostationen.

Enligt lagen om skydd i arbete är arbetsgivaren skyldig att sköta om arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet. Till arbetshälsan och -säkerheten hör även de vaccinationer som arbetstagaren behöver på grund av sitt arbete. Tehy rekommenderar att man tar de vaccinationer som arbetsgivaren och företagshälsovården rekommenderar för att tas på basis av arbetsbetingad riskbedömning. Mer information om dessa vaccinationer får du från ditt eget företagshälsovård.

För studerande inom social- och hälsovården och de yrkespersoner som praktiserar eller arbetar på verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, där det vårdas medicinskt sett kunder eller patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar, förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Till de som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar hör till exempel

  • patienter vars immunförsvar är betydligt försvagat på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom.
  • under ettåriga barn
  • de som fyllt 65 år
  • de som är gravida.

Den som arbetar med dem som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar ska ha

  • vaccin- eller sjukdomsinducerad immunitet mot mässling och vattkoppor
  • vaccininducerat skydd mot influensa
  • de som arbetar fortlöpande med spädbarn ska ha skydd via vaccination mot kikhosta.

Enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska arbetsgivaren sköta om att personalen som vårdar personer som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar har ett tillräckligt omfattande skydd. Arbetsgivaren ska definiera på medicinska grunder både de lokaler och de arbetsuppgifter som förutsätter skydd enligt paragrafen 48.

Det lönar sig för studeranden att redan i god tid innan praktikperioden börjar, ta reda på hurdant skydd det förutsätts på arbetspraktikplatsen. Vid behov hjälper studenthälsovården studeranden med uppskattningen och ett bristfälligt skydd kompletteras.

Mer information om vaccinationerna av social- och hälsovårdspersonal hittar du på THL:s webbplats.

Om du har en arbetsrättslig fråga som gäller vaccinationer eller vaccinationsskydd, kan du ta kontakt till oss via Tehys e-tjänst.