Avtalsperioden för kollektivavtalet är 1.5.2023–31.12.2025, det vill säga två år och åtta månader. Den totala löneförhöjande effekten är 13,07 procent i sektorn för socialtjänster och 12,78 procent inom småbarnsfostran.

För tehyitiska grupper, dvs. närvårdare och arbetstagare med längre utbildning än de, höjs minimum lönetabellerna (lönegrupperna C–F) med 12,7 procent.

Inom sektorn för socialtjänster, när engångspotten (470 euro) och den lokala potten (0,7 procent) räknas med, är löneförhöjningarna för grupperna i fråga under avtalsperioden total 14,2 procent. Inom småbarnsfostran är löneförhöjningarna 13,91 procent, inklusive dragkraftspotten (150 euro) år 2025. 

Cirka 70 procent av arbetstagarna omfattas helt av förhöjningarna vid den nedre gränsen. Totalt sett har 89 procent av arbetstagarna nytta av förhöjningarna vid den nedre gränsen. 

SOSTES löneförhöjningar 2023–2025, SOTE och VAKA

I tabellen anges de årliga förhöjningarna, engångspotterna och lokala justeringspotter.

1.9.2023 3,6 % Allmän förhöjning och tabellförhöjning
1.9.2023 1,9 % Förhöjning av den nedre gränsen i lönegrupperna A–B
1.9.2023 2,2 % Förhöjning av den nedre gränsen i lönegrupperna C–F
maj 2024 470 euro Engångspott för anställda inom småbarnspedagogiken*
juni 2024 470 euro Engångspott för andra än anställda inom småbarnspedagogiken**
1.8.2024 2,4 % Allmän förhöjning och tabellförhöjning
1.8.2024 1,6 % Förhöjning av den nedre gränsen i lönegrupperna A–B
1.8.2024 1,8 % Förhöjning av den nedre gränsen i lönegrupperna C–F
1.5.2025 150 euro Engångspott för småbarnspedagogiken (potten utbetalas med samma förutsättningar som engångspotten för småbarnspedagogiken för maj 2024 med datum för 2025)
1.8.2025 1 % Allmän förhöjning och tabellförhöjning
1.8.2025 1 % Förhöjning av den nedre gränsen i lönegrupperna A–B
1.8.2025 1,2 % Förhöjning av den nedre gränsen i lönegrupperna C–F
1.8.2025 0,7 % Lokal justeringspott inom annan TES-bransch än småbarnspedagogiken***

*Engångspott till småbarnspedagogiken 
Till de anställda utbetalas en engångspott om 470 euro i samband med den normala löneutbetalningsdagen i maj 2024. Engångspotten utbetalas till de anställda vars obrutna anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2024 och är giltigt vid utbetalningstidpunkten för engångspotten. Engångspotten utbetalas även till anställda som innan utbetalningstidpunkten för engångspotten har sagt upp sig för att gå i pension. Engångspotten utbetalas till personer som är på familjeledighet och vid sjukfrånvaro, även om personen inte skulle uppbära lön. Vid sjukfrånvaro förutsätts att sjukfrånvaron har inletts efter 1.2.2024.

Till deltidsanställda utbetalas engångspotten i relation till deltidsprocenten som är giltig per 2.5.2024. Till personer som har varierande arbetstid utbetalas engångspotten i enlighet med den förverkligade arbetstiden (kontrolltid 6 mån. eller om anställningen är kortare, för hela anställningsförhållandets varaktighet). 

Vad gäller anställningsförhållandets oavbrutenhet observeras korta avbrott i enlighet med 1 kap. 5 § i arbetsavtalslagen. 

**Engångspott för andra än anställda inom småbarnspedagogiken 
Till de anställda utbetalas en engångspott om 470 euro i samband med den normala löneutbetalningsdagen i juni 2024. Engångspotten utbetalas till de anställda vars obrutna anställningsförhållande har inletts senast 1.3.2024 och är giltigt vid utbetalningstidpunkten för engångspotten. Engångspotten utbetalas även till anställda som innan utbetalningstidpunkten för engångspotten har sagt upp sig för att gå i pension. Engångspotten utbetalas till personer som är på familjeledighet och vid sjukfrånvaro, även om personen inte skulle uppbära lön. Vid sjukfrånvaro förutsätts att sjukfrånvaron har inletts efter 1.3.2024. 

Till deltidsanställda utbetalas engångspotten i relation till deltidsprocenten som är giltig per 3.6.2024. Till personer som har varierande arbetstid utbetalas engångspotten i enlighet med den förverkligade arbetstiden (kontrolltid 6 mån. eller om anställningen är kortare, för hela anställningsförhållandets varaktighet). 

Vad gäller anställningsförhållandets oavbrutenhet observeras korta avbrott i enlighet med 1 kap. 5 § i arbetsavtalslagen. 

***Se längst ned på sidan för anvisningen Fördelning av lokal justeringspott

Textändringar

Användning av förteckning över arbetsskift 

I punkt 7 i 6 § i SOSTES tillades en tillämpningsanvisning gällande extra arbetsskift och förlängning av arbetsskift, enligt vilken det är fråga om övertid (om övertidsgränsen enligt TES överskrids), såvida man inte i samförstånd överenskommer att en motsvarande förkortning genomförs inom loppet av utjämningsperioden. Dessutom tillades en tillämpningsanvisning gällande oförutsägbara ändringar, enligt vilken av arbetsgivaren ensidigt genomförda ändringar av arbetsskift inte kan gälla ett arbetsskift som redan har börjat. 

Beredskaps- och utryckningsersättning 

Nivåerna på beredskaps- och utryckningsersättningarna höjs med 13 procent från och med 1.9.2023. 

Språktillägg 

Nivåerna på språktillägg höjs med 13 procent från och med 1.9.2023. 

Semester 

Till 18 § i SOSTES tillades en tillämpningsanvisning i punkten gällande beviljande av oavbruten semester, enligt vilken uppdelning av semestrarna utan överenskommelse dessutom ska förutsätta att det eventuella särskilt vägande behovet att dela upp semestrarna har jämte motiveringar på förhand gåtts igenom med förtroendemännen och varje anställd eller, i händelse av att förtroendeman saknas, tillsammans med de anställda och varje enskild anställd. Dessutom ska man beakta hörande av de anställdas önskemål och i möjligaste mån ta hänsyn till dessa samt behandla alla anställda jämlikt. 

Tillvägagångssätt för lokala avtal 

I 2 § i förfaringssätten för lokala avtal tillades en punkt, enligt vilken anställda som hör till undertecknarorganisationerna och som inte har en förtroendeman i fortsättningen kan befullmäktiga förtroendemannen för en annan undertecknarorganisation att representera dem eller så kan de bland sig själva välja ut en egen företrädare/egna företrädare. 

Löneavtal 5 § deltidsanställda arbetstagare 

Bestämmelsen gällande förhöjd deltidsmånadslön för deltidsanställda som omfattats av kollektivavtalet och arbetat mindre än 19 timmar per vecka tas bort. Lönen för en anställd som tidigare omfattats av den ifrågavarande bestämmelsen kan inte sänkas även om bestämmelsen tagits bort från kollektivavtalet. 

Projekt och arbetsgrupper 

Utvecklingsprojekt för den privata socialservicebranschens håll- och attraktionskraft 

Förhandlingsparterna har i samförstånd konstaterat att det förekommer skillnader i de genomsnittliga inkomsterna inom socialservicebranschen och kommun- och välfärdsområdena. Inom många yrken i likvärdiga uppgifter överskrider lönenivån inom kommunerna och välfärdsområdena lönerna som utbetalas inom den privata socialservicebranschen. 

För att minska löneklyftorna har förhandlingsparterna överenskommit om ett utvecklingsprojekt. Med hjälp av det säkerställer parterna med tillgängliga metoder uppmuntrande och konkurrenskraftiga löner för den privata socialservicebranschen och utvecklar andra attraktions- och hållfaktorer för att trygga en kompetent arbetskraft. 

Målet är att bedöma den offentliga sidans lönelösningar och under kommande förhandlingsrundor beakta dem i SOSTES lönelösningar. 

Arbetsgruppen kartlägger även metoder för att utveckla förhandlingskulturen och kollektivavtalsverksamheten. 

Som en del av projektet arbetar en arbetsgrupp för välbefinnande i arbetet, en statistikarbetsgrupp och en arbetsgrupp för förnyelse av löneavtalet. 

Genomförandet av projektet inleds 1.9.2023.

Läs mer om utvecklingsprojektet i filen längst ned på sidan.

Övriga arbetsgrupper 

  1. Arbetsgruppen förnyar guiden Terveet ja tulokselliset työajat (Hälsosamma och resultatrika arbetstider). Dessutom utreder den vilka som omfattas av utryckningspenningen (den nuvarande arbetsgruppen fortsätter). 
  2. Arbetsgruppen för välbefinnande i arbetet 
    A. Arbetsgruppen stöder, bedömer och följer upp framskridandet av välbefinnande i arbetet (den nuvarande arbetsgruppen fortsätter och rapporterar till parternas håll- och attraktionskraftsprojekt) 
    B. Delteman i arbetsgruppens arbete omfattar: restider och principerna för distansarbete, vilopauser (rastplatser och raska måltider) samt utredning av huruvida det är möjligt att vid arbeten med flera arbetsplatser markera avstånden mellan klientobjekten i förteckningen över arbetsskift, och hur avstånden kan observeras i planeringen av arbetsskift.
  3. Arbetsgruppen som utreder skyddskläder i enlighet med 25 § i kollektivavtalet (den nuvarande arbetsgruppen fortsätter).
  4. I arbetsgruppen utreds möjligheten att kostnadsneutralt förtydliga tabellerna för den procentuella semesterlönen i punkt 8 i § 18. D