Tehys enkät: Corona har gjort arbetet mer krävande och farligare

Corona har ändrat arbetet för tehyiterna inom specialsjukvård och gjort det mer krävande, farligare och tyngre. Så här beskrivs ändringen av tehyiter som arbetar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och som besvarade Tehys snabbenkät. I enkäten undersöktes situationen inom intensivvården separat.

Image text
Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Snabbenkäten besvarades av sammanlagt 3 019 tehyiter. Av respondenterna arbetade 531 inom intensivvård. Av dem arbetade 35 procent tillfälligt med intensivvård på grund av coronasituationen och 65 procent i arbetsförhållande tillsvidare eller på viss tid. 

Av de inom intensivvården som svarade säger 75 % att corona har påverkat arbetet mycket. Arbetet har enligt resondenterna blivit mer belastande (86 %), mer krävande (74 %) och farligare (69 %). Av de inom intensivvården som svarade berättar nästan 70 % att de är rädda för att bli smittade med corona på arbetet.

Coronakrisen har även avsevärt påverkat arbetet för andra tehyiter inom sjukvårdsdistriktet än de som arbetar inom intensivvård. Av alla som svarade berättar 54 % att corona har påverkat arbetet mycket. Man berättar att arbetet har blivit mer belastande, mer krävande och farligare även på andra ställen än inom intensivvården. Rädslan för coronasmitta är även utbredd, dvs. 66 % av alla respondenter berättade om rädsla för smitta.

Av intensivvårdspersonalens öppna svar framgår ett ökat ansvar, nya arbetsuppgifter och patientgrupper samt inskolning av andra i krävande intensivvård.

”Ansvaret har ökat. Läkarna är mindre närvarande hos patienten och anträffbara per telefon.”

”Vid sidan av mitt eget arbete ska jag på fem dagar introducera nya vårdare i arbetet på intensiven.”

”Som skiftesansvarig har jag ansvaret för tre avdelningar.”

”Ibland har vi nya läkare från annat håll. De behöver ibland stöd. Coronapatienterna är särskilt krävande och sjuka. Det uppstår många nödsituationer.”

”På grund av isoleringen har vi varit tvungna att tänka över alla funktioner på nytt: hur ska vi göra, hur ska det genomföras? I allt måste man tänka på att inte kontaminera och sprida.”

Även beredskapslagen har en betydande inverkan på tehyiterna. Av de svarande inom intensivvård meddelar 66 % att beredskapslagen har påverkat dem redan inom denna korta tid. Semestrar har flyttats eller annullerats för 39 % av de som svarade, 39 % har överförts till andra uppgifter och 25 % berättar att uppsägningstiden har förlängts.

Beredskapslagens verkan sträcker sig förutom till intensivvården även till hela sjukvårdsdistriktet. Av alla svarande berättar 42 % att beredskapslagen har påverkat det egna arbetet. Oftast har semestrar flyttats eller annullerats. Någon penningersättning för den föranledda olägenheten har inte i praktiken betalats varken inom intensivvården eller mer vittgående. Så säger 94 % av alla som besvarade enkäten.

Snabbenkäten utfördes 16–17.4.2020 bland cirka 9 000 HUS-anställda tehyiter.

 

Mer information: 

Intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847