Tehy utlyser ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift som börjar 26.9.2018

Tehy utlyser ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift som protest mot regeringens proposition med förslag om att försämra anställningsskyddet i företag som sysselsätter högst 20 personer. Förbudet gäller inte tehyiter i tjänsteförhållande. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller från den 26 september 2018 kl. 6:00 till den 28 september 2018 kl. 23:59.

Image text
Foto: Kaisa Siren

I likhet med flera andra fackorganisationer motsätter sig Tehy förslaget att mildra kriterierna för uppsägning av anställda i företag som sysselsätter 20 personer eller färre. Förslaget försätter vissa medborgare i en svagare ställning beroende på arbetsgivarens storlek. 

Den centrala motiveringen till förslaget är att sänka tröskeln för sysselsättning, men varken forskning eller expertutlåtanden stödjer detta. Förändringen skulle även medföra tolkningsproblem och rättsprocesser för många år framöver, vilket skulle öka såväl osäkerheten för små arbetsgivare som otryggheten bland deras anställda. 

Tehy påminner om att arbetsavtalslagen har stiftats för att skydda den svagare parten, det vill säga arbetstagaren. Om den ska försvagas krävs synnerligen vägande skäl och uppenbara vetenskapliga bevis på faktiska positiva effekter på sysselsättningen. Eftersom det inte finns några sådana bevis finns det ingen saklig och godtagbar grund för att försvaga lagen. 

– Vi kan inte godkänna att anställningstryggheten för våra medlemmar försvagas på det här sättet. Vi förutsätter att alla arbetstagare behandlas likvärdigt oberoende av arbetsgivarens storlek och kräver att regeringen drar tillbaka propositionen, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

För tehyiterna rör det verkliga hotet framtiden. Om social- och hälsovårdsreformen genomförs kommer den att föra med sig många fler privata företag inom social- och hälsovårdsbranschen. Redan nu förekommer många problem med arbetsvillkoren inom den privata socialservicebranschen. Propositionen kan i framtiden även uppmuntra större företag att organisera sin verksamhet i enheter med färre än 20 personer. 

– Det handlar också om jämlikhet. Försvagningen drabbar på ett olyckligt sätt kvinnodominerade branscher och försvagar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden ytterligare. Inom mansdominerade branscher har man ofta ett uppsägningsskydd som regleras av kollektivavtalet, till skillnad från kvinnodominerade branscher där detta skydd inte finns, säger Rytkönen.  

Som lösning föreslår Tehy att man helt slopar ändringarna i det personrelaterade uppsägningsskyddet. Detta uppsägningsskydd ligger på medelnivå i Finland visavi det övriga Europa. Hos oss ligger nivån för det kollektiva uppsägningsskyddett dock avsevärt lägre. Om man vill göra förändringar i uppsägningsskyddet bör man se över båda dessa grunder samtidigt exempelvis i ett trepartssamarbete – inte genomföra förändringarna bit för bit enligt en enskild parts önskemål. 
 

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847