Tehy stöder inte löneharmonisering genom lag

Kommunarbetsgivarna KT upprepade förra veckan sin tidigare åsikt att löneharmoniseringen i samband med social- och hälsovårds- samt landskapsreformens genomförande borde avgöras genom lagstiftning till exempel genom att lägga till en separat bestämmelse i införandelagen. Detta baserar sig på arbetsgivarens syn om löneharmoniseringens alltför stora kostnader.

Image text
Bild: IStock

Tehy stöder inte en lagstiftning om löneharmonisering. Den nuvarande lagstiftningen är relativt tydlig. Man borde betala lika lön för samma eller lika krävande uppgifter. Detta baserar sig på tvingande lagstiftning som är i enlighet med grundlagen och arbetsavtalslagen och förpliktigar arbetsgivaren att behandla arbetstagarna lika.

Kommunarbetsgivarnas förslag skulle i praktiken innebära att man stiftar en lag genom vilken man kunde avvika från principen om opartiskt bemötande och under övergångsperioden betala olika lön för lika krävande uppgifter. En arbetstagare med bättre lön skulle alltså få behålla den höga lönen, medan en annan arbetstagare som utför samma uppgifter skulle få lägre lön.

Största delen av personalen som överflyttas i och med social- och hälsovårdsreformen är kvinnor. KT:s förslag skulle i praktiken innebära en lag med vilken man skulle hindra opartiskt bemötande enligt grundlagen och arbetsavtalslagen och praktiskt taget göra slut på den jämlika avlöningen inom en kvinnodominerad bransch.

- Social- och hälsovårdsreformen är nödvändig, men den kan inte genomföras genom att offra den lagenliga rätten till jämlikt bemötande. Lagstiftningen som KT förslagit skulle vara ett långt steg bakåt i lönejämställdheten när riktningen borde vara den motsatta. Detta är en stor jämställdhetsfråga, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Tehy har i flera av sina utlåtanden om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen betonat att man inte får söka skapa besparingar av personalen från lönerna. Det handlar om en enorm förändringsprocess där personalen är hårt ansatt av de massiva personalöverföringarna till den djupgående reformen av hela servicesystemet och verksamheten. Hur motiverar man arbetstagarna inom social- och hälsovårdsbranschen för förändringen, om inte lönen stiger i och med att till exempel uppgifternas kravnivå stiger och ansvaret ökar?

- Jag har i viss mån förståelse för kommunarbetsgivarnas oro för kostnaderna. Men jag vill betona att statsmakten har ansvar för att säkerställa att landskapen har en tillräcklig finansiering för att genomföra reformen. Och om finansieringen eller de besparingar man vill nå har en orealistisk bas, ska man rätta till sådana problem.
 

Mer information:

Millariikka Rytkönen
Tehys ordförande
tfn 040 821 0028

Else-Mai Kirvesniemi
Tehys intressebevakningsledare
tfn 050 346 0847