Tehy nöjd med regeringsprogrammet: jämlikheten och kvinnornas ställning stärks

Image text
Bild: Leena Louhivaara

– Jag är väldigt glad för att man i regeringsprogrammet vill göra Finland världsledande när det gäller jämlikhet. Jämlikhetsfrågor och förbättring av kvinnornas ställning syns i programmet över hela linjen. Särskilt positivt för tehyiterna är att den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor erkänns och att man kommer att vidta åtgärder för att minska den. Därutöver kommer man att se över lagstiftningen för att förhindra diskriminering på grund av graviditet, bedömer Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy.

Skrivningarna om jämställdhetsprogram och likalönsprogram i regeringsprogrammet är enligt Tehy en stark signal från regeringen också till arbetsmarknadsförhandlingar. I fortsättningen ska lönejämställdhet främjas på ett mer ambitiöst och konkret sätt. Enligt Rytkönen är jämställdhetsprogrammet, som vårdarorganisationerna förslog i mars, ett realistiskt sätt att överbrygga lönegapet inom den kvinnodominerade branschen och jämna ut den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor.

Även med tanke på arbetslivsfrågor är regeringsprogrammet bra i många avseenden. Trilateral beredning återinförs som verktyg. Regeringen stöder kraftigt ett kollektiv- och tjänstekollektivavtalssystem som bygger på avtalens allmänt bindande verkan. Inom ramarna för det förbinder sig regeringen att också främja lokala avtal. Dessutom utlovas lagstiftningsmässig klarhet gällande nollavtal och nya former av arbete som skydd för de anställda.

Tehy ser det som positivt att familjeledighetsreformen genomförs och att de kvoterade pappaledigheterna inte förkortar den nuvarande mammaledigheten. Därutöver ingår det en föräldraledighetsperiod i familjeledigheterna om vilken familjen får bestämma själv. Familjernas valfrihet vid användning av ledigheter skulle också underlättas av att löneskillnaden mellan män och kvinnor minskas. Då skulle ekonomiska aspekter inte ha en så stor inverkan på familjernas val.

Det finns problem med inomhusluften på många tehyitiska arbetsplatser. Enligt regeringsprogrammet fortsätter programmet Sunda lokaler 2018 och dess ambitionsnivå höjs. Det signalerar om att regeringen genuint vill hitta lösningar på och åstadkomma reglering för inomhusluftsproblem.

Enligt regeringsprogrammet ska social- och hälsovårdstjänster ordnas av 18 självstyrande områden som är större än kommuner. De självstyrande områdena möjliggör en stegvis övergång till sektorsövergripande landskap. Denna övergång kommer att beredas parlamentariskt.  Också landskapens beskattningsrätt och en avveckling av flerkanalsfinansieringen bereds i en parlamentarisk kommitté före utgången av 2020. Tehy anser att modellen med parlamentarisk beredning av de följande skedena av social- och hälsovårdsreformen är bra.

Enligt regeringsprogrammet ska landskapen inte bara ordna utan också tillhandahålla tjänster huvudsakligen som offentliga tjänster. Kompletterande tjänster kan tillhandahållas av privata företag och av den tredje sektorn. Den offentliga sektorns ställning som anordnare och huvudsaklig producent samt den privata och tredje sektorn som kompletterande serviceproducenter är enligt Tehy en positiv och tydlig riktlinje.

Särskilt viktigt i vårdreformen är att primärvårdstjänsterna förbättras.
 
– Primärvården ska i första hand stärkas bland annat genom att öka antalet sjukskötar-, fysioterapeut- och munhygienistmottagningar samt sektorsövergripande samarbete, konstaterar Rytkönen.

Personalen ska förstås garanteras möjlighet att delta i alla skeden av vårdreformen. Dessutom ska personalrepresentanternas tidsanvändning tryggas. Också högklassig ledning av vårdpersonalen och resurserna för chefsarbetet vid genomförandet av reformen ska vid behov säkerställas genom lag.

– I den senaste äldrevårdskrisens efterdyningar är det bra att man i regeringsprogrammet nu har skrivit in att en bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska slås fast i lagen, säger Rytkönen.

Dessutom konstateras i regeringsprogrammet att man i dimensioneringen i första hand beaktar vårdberoendet. Också arbetsfördelningen mellan de anställda ska göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster.

– När lagändringen bereds närmare, ska minimidimensioneringen skrivas in så att den tydligt endast gäller de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som deltar i det direkta vårdarbetet. Tjänsterna för äldre ska dessutom utvecklas som helhet och också tillräckliga resurser för hemvården ska tryggas, påminner Rytkönen.

Enligt regeringsprogrammet ska en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införas och gruppstorleken för barn över tre år minskas.

– Jag kan med glädje konstatera att de ovan nämnda aspekterna också har varit Tehys mål avseende utveckling av småbarnspedagogiken, säger Rytkönen.

Också spetsmålet som gäller kompetens i regeringsprogrammet är bra och stöder Tehys utbildningspolitiska riktlinjer: utbildnings- och kompetensnivån höjs på alla utbildningsstadier, inlärningsskillnaderna minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar.

Mer information:

Tehys direktör Kirsi Sillanpää, samhällsrelationer och utveckling, tfn 040 820 7848
Tehys direktör Else-Mai Kirvesniemi, intressebevakning, tfn 050 3460 847
 

Det näst sista citatet i meddelandet har korrigerats jämfört med den första versionen och specificerats så att det gäller yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.