Tehy: Man ingriper inte tillräckligt i sexuella trakasserier inom social- och hälsovårdsbranschen

Av social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation Tehys enkät om sexuella trakasserier framgår det att sexuella trakasserier inom social- och hälsovårdsbranschen är vanligare än inom många andra branscher och att trakasserierna under de senaste åren har ökat. Dessutom saknar arbetsplatserna inom branschen anvisningar om vad man ska göra vid trakasserier eller så känner arbetstagarna inte till anvisningarna.

Image text
bild: iStock

42 % av dem som bevarade enkäten uppgav att de hade upplevt sexuella trakasserier i sitt arbete. Trakasserierna framträder mest från patienternas/klienternas håll och de riktas särskilt mot unga arbetstagare under 30 år. Både kvinnor och män som arbetar inom branschen upplever trakasserier. Sexuella trakasserier sker mest inom hemvård och de är oftast verbala.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren i arbetslivet inte behöver lida av sexuella trakasserier. Den trakasserades skyldighet är att visa trakasseraren att han eller hon upplever handlingen som sexuella trakasserier. Om trakasserierna trots detta fortsätter, ska arbetsgivaren ingripa i situationen. Om arbetsgivaren försummar sin plikt, anses arbetsgivarens förfarande vara sådan diskrimination som förbjuds i jämställdhetslagen.

Enligt Tehys utredning informerade endast 16 % av de svarande arbetsgivaren om vad som hade skett. Var femte berättade inte för någon om vad som hade skett.

- Precis som när det gäller våld ska man inte heller acceptera sexuella trakasserier i vårdarbetet. Alla trakasserier ska meddelas till arbetsgivarna, och det behövs också påverkan på attityderna för att arbetstagarna ska våga berätta förmannen om det de upplevt, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Tehys utredning har endast en mycket liten andel av arbetsplatserna anvisningar för hur man ingriper i trakasserier. Därtill vet de flesta som arbetar i högre ledningsuppgifter att anvisningarna finns, men endast en liten andel av arbetstagarna visste om anvisningarna och om att man ska meddela till förmannen om alla sexuella trakasserier. Inkonsekvensen berättar om att man inte har genomgått anvisningarna i samarbetsverksamheten. Lagen förpliktar inte arbetsplatserna att ha anvisningar för hur man ingriper i sexuella trakasserier.

- På arbetsplatserna inom social- och hälsovårdsbranschen ska man i samarbetsverksamheten gå igenom anvisningarna gällande sexuella trakasserier. Förfarandesätten underlättar att man ingriper i problemet. Man borde också överväga att förtydliga arbetarskyddslagen till den del att det ska finnas direktiv angående trakasserier, säger Rytkönen.

Tehys enkät genomfördes i mars 2018. Den besvarades av 1 021 Tehymedlemmar. 

 

Tehys förslag åtgärds- och utvecklingsförslag för att avskaffa sexuella trakasserier inom social- och hälsovårdsbranschen

▪ ha direktiv för motarbetande av trakasserier på arbetsplatserna

▪ förmannen ska alltid informeras om trakasserier, förmannen ingriper i ärendet efter att ha fått kännedom om det

▪ spelregler om hurdant beteende godkänns ska utarbetas

▪ inskolning och utbildning om direktiven och spelreglerna

▪ en öppen atmosfär möjliggör och tillåter att man talar om trakasserier

▪ vid behov ordnas stöd till den trakasserade

 

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys arbetsmiljösakkunniga Kaija Ojanperä, tfn 040 5969 171