Tehy: Enligt regionförvaltningsbyrån missbrukades beredskapslagen – lagen måste korrigeras

Åbo stad beordrade arbetstagare på den centraliserade hälsostationen till övertid på våren för ett år sedan med hänvisning till beredskapslagen. I sitt beslut i fredags uppgav Västra Finlands regionförvaltningsverket att detta inte var tillåtet. Tehy kräver korrigeringar i beredskapslagen.

Image text
Bild: iStock

– Behovet av övertid berodde inte på coronaepidemin och det fanns ingen sådan brådska i arbetet som skulle ha berott på coronasituationen. Arbetsgivaren borde ha begärt arbetstagarens samtycke till övertid och inte beordrat med hänvisning till beredskapslagen, konstaterar Tehys advokat Juho Kasanen.  

Enligt regionalförvaltningsverket fanns det ett normalt antal sjukfrånvaron dagen i fråga och inga arbetstagare hade satts i karantän eller var frånvarande på grund av coronan. Enligt lagen kräver övertid arbetstagarens samtycke, och enligt regionalförvaltningsverket kunde man inte i hälsostationens situation avvika från detta med hänvisning till beredskapslagen. 
 
Utredningen av frågan inleddes för ungefär ett år sedan i Åbo med att förtroendemannen kontaktade regionfövaltningsverket, då det konstaterades att denne inte övervakar användningen av beredskapslagen och inte kan ta ställning till beordrandet av övertid. Tehy lämnade sedan in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman som avvisade klagomålet för att marschordningen ansågs vara felaktig. Enligt den biträdande justitieombudsmannen borde förtroendemannen först ha gjort en tillsynsbegäran hos regionförvaltningsverket.Därefter borde det ha funnits ett beslut om att eventuella brott mot beredskapslagen inte faller inom dess jurisdiktion. Först efter detta beslut kunde justitieombudsmannen ha undersökt frågan.  

Enligt Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi har hela processen varit en veritabel fars och innebär att arbetstagarna blivit mål för godtycklighet.   

– Medborgarens skydd i fall av missbruk av beredskapslagen är obefintligt, och myndigheternas utredning av eventuellt missbruk visade sig nästan omöjligt på basis av händelsen i Åbo, säger Kirvesniemi.  Tehy kräver korrigering av flera problemområden i beredskapslagen.  

På grund av arbetsgivarens tolkningsföreträde har arbetstagaren inte möjlighet att agera mot arbetsgivarens order även om den helt tydligt varit lagstridig. Motstånd mot arbetsgivarens order kan leda till att arbetsgivaren säger upp eller häver anställningsförhållandet. Arbetstagaren saknar helt effektiva rättsmedel mot godtycklig tillämpning av beredskapslagen. 

Ett medel tillgängligt för en arbetstagare kan vara ett förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten. I praktiken fattar man på arbetsplatsen inte ett beslut om tillämpning av beredskapslagen som kunde överklagas, utan arbetsgivaren utövar sin direktionsrätt i ärendet och då är ett förvaltningsbesvär de facto inte möjligt.  
 
– Denna väsentliga brist i arbetstagarens rättskydd bör korrigeras. Redan de omständigheter under vilka beredskapslagen alls används är mycket exceptionella. Det är absolut nödvändigt att arbetstagaren tryggas av ett påskyndat besvärsförfarande i fall då beredskapslagen missbrukas, kräver Kirvesniemi.  
 
En annan betydande brist i beredskapslagen är att endast arbetstagarna sanktioneras då man bryter mot den. Enligt lagen har arbetsgivaren inget straffrättsligt ansvar för missbruk av beredskapslagen. Tehy kräver att straffrättsligt ansvar för missbruk också ska fastställas för arbetsgivaren. Dessutom bör arbetstagaren ha rätt till kompensation i dessa situationer.  
 
Ett tredje problem med beredskapslagen är att lagstiftaren inte har ålagt skyldighet att kompensera för begränsning av grundläggande rättigheter till de grupper eller individer mot vilka begränsningarna riktas på basis av deras valda utbildning och bransch. Tehy hävdar att utöver bestämmelserna som begränsar grundläggande rättigheter för personalen inom social- och sjukvården borde lagen även innefatta kompensationskriterier för användningen av dem. – Detta kunde vara till exempel höjd ersättning för övertidsarbete och höjd månadslön och skadestånd för att uppsägningstiden förlängs. Dessutom behövs det en engångsersättning och ett skadestånd för att flytta fram, avbryta eller återkalla semester.  
 
Tehys nyvalda nya styrelse behandlade ärendet och behovet av att ändra beredskapslagen vid sitt möte idag. 
 
Mer information:  
Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847
Tehys advokat Juho Kasanen, tfn 040 922 6368