Skötarförbunden SuPer och Tehy: Missförhållanden inom vårdbranschen måste lösas

Arbetstagarna inom den lågavlönade, kvinnodominerade vårdbranschen har varit tvungna att ta ett oskäligt sort ansvar för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. SuPer och Tehy kräver att skötarnas krävande och tunga arbete ska ersättas på ett vederbörligt sätt. – Man måste sluta bestraffa de kvinnodominerade branscherna, kräver SuPers ordförande Silja Paavola och Tehys ordförande Millariikka Rytkönen. – Vi förtjänar att vårt arbete uppskattas även på annat sätt än enbart med vackert tal om hur fint det är att vi utför ett så uppoffrande arbete.

Den offentliga sektorn har beskyllts för att vara ineffektiv. I verkligheten har Finland producerat social- och hälsovårdstjänster på ett mycket effektivt sätt. Till och med så effektivt att den utbildade vårdpersonalen har varit tvungen att producera tjänsterna mot en alltför låg lön och ett otillräckligt antal anställda. Löneutvecklingen inom branschen har stannat upp.

Till följd av social- och hälsovårdsreformen kommer den privata sektorns andel att öka. I dess verksamhet måste även det sociala ansvaret synas. Man kan inte låta de anställda stå för vinsterna. Social- och hälsovårdstjänsterna inom den privata sektorn produceras med offentliga medel och vinsterna kan i värsta fall hamna utanför landets gränser. Arbetsgivaren använder nollavtal, kollektivavtalsshopping och lönesänkningar som sparåtgärder för att maximera sina vinster. Dessa åtgärder sänker dock arbetstagarens inkomster och försvagar deras ställning och motivation, vilket inte kan vara i någons intresse.

SuPer och Tehy känner oro över sina medlemmars inkomster, ork i arbetet och att de eventuellt byter bransch. Om vårdarnas arbete endast värdesätts i vackert tal kommer en del att övergå till andra branscher när ekonomin stärks och sysselsättningsläget förbättras. En del av skötarna börjar även arbeta utomlands på grund av bättre lön och arbetsförhållanden. Målen för social- och hälsovårdsreformen kan inte uppnås utan skötarnas gedigna kunnande.

SuPer och Tehy arbetar för tydliga löneförhöjningar inom både den offentliga och den privata sektorn och för ersättning för den offentliga sektorns minskade semesterpenning, samt för ett eget avtal för utbildade skötare inom den offentliga sektorn. På förhandlingsbordet finns även mål för att förbättra arbetshälsan samt mål för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för arbetsskyddsfullmäktige. Avtalen löper ut den 31 januari.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy representerar sammanlagt cirka 250 000 utbildade anställda inom vårdbranschen.


Mer information:


SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028

 

SuPers och Tehys vikigaste mål för alla avtalsbranscher är under förhandlingsomgången


1) Tydliga löneförhöjningar

Tydliga löneförhöjningar är målet för hela vårdbranschen, för alla som arbetar både inom kommun- och den privata sektorn. Löneutvecklingen inom branschen har stannat upp.


2) Nedskärningarna av semesterpenningen inom den offentliga sektorn ska kompenseras

Den tidsbundna nedskärningen av semesterpenningen (2017–2019) har varit en mycket smärtsam fråga för de anställda inom kommunsektorn. Det ekonomiska läget i Finland har blivit märkbart bättre sedan Konkurrenskraftsavtalet utarbetades, och det finns inte längre samma ekonomiska motiveringar för nedskärningen under de två resterande åren. Nedskärningarna av semesterpenningen måste kompenseras.


3) Ett eget avtal för utbildade skötare inom den offentliga sektorn

Social- och hälsovårdsreformen, som nu är under beredning, kommer oundvikligen att förändra det nuvarande förhandlingssystemet inom kommunsektorn. I och med reformen känns det naturligt att utbildade skötare i framtiden har ett eget tjänste- och kollektivavtal med vilket man kan korrigera missförhållanden inom branschen. Läkarna har redan länge haft ett eget avtal.


4) Förbättrade verksamhetsförutsättningar för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktig

Beredandet av social- och hälsovårdsreformen ökar förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arbetsbörda. Ställningen, tidsanvändningen, rätten till information och andra verksamhetsförutsättningar för dem som representerar de anställda måste förbättras, så att de har en verklig möjlighet att påverka verksamhetssätt och villkor enligt vilka man arbetar för nya arbetsgivare. 
Under den här förhandlingsrundan strävar man inom den privata sektorn efter tydliga förbättringar vad gäller verksamhetsförutsättningarna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.


5) Frågor som rör arbetshälsa

Man arbetar för att förbättra arbetshälsan, särskilt enligt mål som hör samman med AKTA:s arbetstidstal. Vårt mål är till exempel att förbättra de bestämmelser som rör planeringen av arbetsskiftsförteckningen, bestämmelser som rör arbetsdagar utan avbrott och arbetsskiftets längd samt bestämmelser som rör beredskap. Under den här förhandlingsrundan arbetar man inom den privata sektorn för förbättringar som rör de anställdas arbetshälsa och man fokuserar särskilt på frågor som rör arbetstider.