Sjuksköterskorna i Norden: Löneklyftan mellan kvinno- och mansdominerade branscher måste korrigeras en gång för alla

I de nordiska länderna är löneklyftan mellan kvinnor och män fortsättningsvis cirka 20 procent till förmån för männen inom branscher som kräver utbildning på kandidatnivå (bachelor level). Frågan diskuterades under det löneseminarium som ordnades denna vecka i Reykjavik av den nordiska sjuksköterskeorganisationen Sjuksköterskors samarbete i Norden (SSN). Från Finland deltog representanter för Sjuksköterskeförbundet och Tehy.

Image text
Bild: iStock

Till organisationen Sjuksköterskors samarbete i Norden hör isländska, norska, svenska, finländska, danska och färöiska sjuksköterskeförbund med totalt cirka 320 000 nordiska sjuksköterskor som medlemmar.

Sjuksköterskors samarbete i Norden (eng. Nordic Nurses Federation, NNF) kräver åtgärder av beslutsfattarna för att eliminera löneklyftan. Inom traditionellt kvinnodominerade yrken, såsom sjuksköterskeyrket, ligger lönenivån på 80 procent av lönenivån inom mansdominerade yrken som kräver samma utbildningsnivå.

I Norden bestäms lönen i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Dessvärre har ojämlikheten i lönerna inte kunnat lösas i dessa förhandlingar. Det handlar om ett politiskt problem med rötter långt tillbaka i tiden. Kvinnor har tidigare inte räknats som arbetskraft, utan mannen har varit familjens försörjare. Löneskillnaderna fanns på agendan redan vid SSN:s konstituerande möte år 1920, för nästan 100 år sedan.

Sjuksköterskornas betydelse och roll har blivit viktigare under 2000-talet och kommer att bli allt viktigare även i framtiden. Sjuksköterskebristen är redan nu ett faktum i de nordiska länderna, och beslutsfattare och politiker kan inte längre ignorera betydelsen av lönen och människovärdiga arbetsförhållanden för att sjuksköterskor ska söka sig till och stanna i branschen.

– Politikerna måste ha modet att ställa den här saken till rätta och säkerställa att sjuksköterskorna får den lön och det värde de förtjänar, säger de nordiska föreningarna till beslutsfattarna i sitt uttalande.

Finlands sjuksköterskeförbund är en yrkesorganisation för sjuksköterskor som bland annat utvecklar vårdarbetet, ger yrkesmässigt stöd och främjar sjuksköterskornas ställning som specialister. Sjuksköterskeförbundet är den största medlemsorganisationen som samarbetar med social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy. Tehy i sin tur förhandlar bland annat om kollektivavtal och bevakar medlemmarnas ekonomiska och juridiska intressen.
 

Ytterligare information:

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 847
Sjuksköterskeförbundets ordförande Nina Hahtela, tfn 010 321 3331