JHL, OAJ SuPer och Tehy föreslår obligatorisk lämplighetsprövning

Image text
Bild: iStock

Fackförbunden JHL, OAJ, SuPer och Tehy har idag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen lämnat ett förslag till lämplighetsprövning. Förbunden kräver att man vid reformen av yrkesutbildningen respektive social- och hälsovården justerar den obligatoriska lämplighetsprövningen för SORA-studier. SORA-studier leder till yrken där arbetstagarna ansvarar för andra personers hälsa och säkerhet.  Enligt förbunden borde lämpligheten för branschen utvärderas redan innan studierna inleds.

Det är inte möjligt att realisera de arbetslivs- och kundorienterade principerna som ligger i centrum för reformen av yrkesutbildningen ifall man inte redan i valet av studerande beaktar patient- och kundsäkerheten och tjänstekvaliteten. Även när man väljer pedagogikstuderande måste man försäkra sig om barnens och ungas säkerhet.

Målet med SORA-lagstiftningen är att förbättra säkerheten under utbildningens gång och i arbetslivet efteråt, samt förbättra utbildnings- och examensarrangörernas möjligheter att ingripa ifall det uppstår frågor kring studerandenas lämplighet eller säkerhet.

Det ligger i allas intresse att förbättra patient- och kundsäkerheten, trafiksäkerheten, minderårigas säkerhet, studerandenas studiesäkerhet och säkerheten i personalens arbetsgemenskap. Till branscher där man ansvarar för andras hälsa och säkerhet kan man inte välja studeranden utan att först pröva deras lämplighet, sade JHL:s, OAJ:s, SuPer:s och Tehy:s ordförande till minister Grahn-Laasonen vid överlämnandet.

Förbunden föreslår också att utbildningsarrangörerna lättare ska kunna utföra lämplighetsprövning under studierna, och att man möjliggör fler medel att ingripa ifall det uppkommer tecken på olämplighet även under studierna. Förbunden föreslår även en lägre tröskel till ibruktagning av narkotikatest. De medel som utbildningsarrangörerna just nu har tillgängliga för att ingripa ifall olämplighet framkommer har visat sig vara ineffektiva och systemet tungt.

Förbunden är också ytterst oroade över problemen som enligt lärarna och arbetslivsrepresentanterna har uppstått i och med minskningen i mängden närundervisning: nya anställda kommer till arbetsplatsen med allt sämre teoretisk kompetens, vilket ökar på arbetstagarnas ansvar att lära ut teori. Handledningsresurserna och stödet som lärare har tillgängliga på arbetsplatserna har minskat. I reformen av yrkesutbildningen bör man ta i beaktande den ökade mängden undervisning och handledning som sker på arbetsplatsen genom att garantera att lärare får tillräckligt med resurser och stöd för att sköta om inlärning i arbetet.
 

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, 040 702 4772
ordförande Olli Luukkainen, OAJ, 0500 652 872
ordförande Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, 050 527 5085
ordförande Rauno Vesivalo, Tehy, 040 587 4346