Tehys enkät: Vårdarbristen, brådskan och den dåliga lönen driver bort chefer inom vårdarbetet från branschen

Av Tehys enkäten framgår att intresset för att byta bransch har ökat bland chefer inom vårdarbetet. Otillräckliga resurser, i synnerhet vårdarbristen, orsakar avsevärd belastning för chefer inom vårdarbetet. Orken och välbefinnandet i arbetet påverkas också av att avdelningar har sammanslagits och patientplatserna ökats.

Chefer för vårdarbetet är förvaltningsöverskötare, överskötare samt närmaste chefer, såsom avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare. De har en viktig roll i vårdarbetet bl.a. inom de nya välfärdsområdena till exempel för utvecklandet av vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet samt för främjandet av personalens välbefinnande.

I enkäten som Tehy har låtit göra utreddes orken, arbetsbelastningen och intresset för att byta bransch bland chefer inom vårdarbete. Därtill utreddes bl.a. vårdarbetschefernas nöjdhet med utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen och med stödet från kollegerna.

Enkäten besvarades av 1 518 chefer inom vårdarbetet. Av deltagarna har 42 % funderat på att byta bransch minst varje månad. Jämfört med Tehys tidigare enkäter ökar intresset för att byta bransch.

I synnerhet har närchefer, dvs. avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare, funderat på att byta bransch. Upp till 82 % av dem har i något skede funderat på att byta bransch och 45 % anger att de övervägt byta bransch månatligen eller oftare.

- Vårdarbristen, den otillräckliga lönen, den ständiga belastningen och förändringarna i arbetet ökar stressen för dem som har ledande uppgifter inom branschen. Därför lockar en återgång till kliniskt vårdarbete. Skillnaden i lönen är inte heller särskilt stor, även om ansvaret minskar, säger Tehys direktör Kirsi Sillanpää.

Om man lyckas förhindra vårdarbristen och förbättra lönen så påverkar man på ett avgörande sätt välbefinnandet i arbetet hos chefer inom vårdarbetet och deras vilja att stanna kvar i branschen.

Antalet chefer inom vårdarbetet minskar, avdelningarna blir större

Antalet chefer och förmän inom vårdarbetet har minskat systematiskt under de senaste åren. Samtidigt som antalet chefer inom vårdarbetet minskar blir avdelningarna större.

Av deltagarna uppskattar 49 % att avdelningarna blivit större under de senaste 10 åren. Den främsta orsaken till att avdelningarna blivit större är att de har sammanslagits, uppger 59 % av deltagarna i enkäten. Även ökningen av patientplatser har ökat avdelningarnas storlek, uppgav en fjärdedel av deltagarna. Resultaten skiljer sig inte nämnvärt från Tehys föregående enkät till chefer inom vårdarbetet.

- Ett stort antal chefer inom vårdarbetet går i pension under de närmaste åren. Vi har inte råd att mista en enda avdelningsskötare i nuläget. I och med social- och hälsovårdsreformen är förändringen bestående, men den kommer inte att lyckas om vi inte har tillräckligt med i synnerhet närmaste chefer inom social- och hälsovården, säger Sillanpää.

Enligt Sillanpää är utvecklingen beklaglig, eftersom såväl vårdarna som cheferna inom vårdarbetet verkligen uppskattar sitt arbete.

Enligt enkäten får cheferna inom vårdarbetet också mycket stöd av sina kolleger. Detta uppger 65 % av respondenterna.

I enkäten utredde man också hur utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen motsvarar arbetslivets behov. Majoriteten av deltagarna (67 %) var nöjda med utbildningen inom branschen, men 29 % ansåg att utbildningen inte motsvarar arbetslivets behov. Missnöjet berodde på brister i det praktiska kunnandet och den praktiska undervisningen. Ansvaret för den praktiska undervisningen vilar på praktikplatserna och arbetsplatserna där man placeras efter utexamineringen.

Bakgrundsuppgifter om enkäten

Enkäten genomfördes av Aula Research på uppdrag av Tehy under perioden 28.11–31.12.2022. Enkätresultaten blev färdiga i början av året.

Totalt 1 518 chefer inom vårdarbetet svarade på enkäten. Av respondenterna berättade 73 % att de arbetar inom den offentliga sektorn, 23 % inom den privata och 4 % inom den tredje sektorn. Respondenterna arbetade mångsidigt i olika uppgifter inom social- och hälsovårdssektorerna. Respondenterna var mycket erfarna chefer inom vårdarbetet, eftersom 45 % svarade att de har arbetat som chef eller förman inom vårdarbetet i över tio år.

Enkätens svarsprocent var 31. I bifogade sammandrag finns enkätens viktigaste resultat.

Tehy genomförde utredningen om dessa teman redan för tredje gången, den första utredningen gjordes år 2020.

Mer information: Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848