Tehys sommarutredning: Social- och hälsovårdsreformen och besparingar påverkar rekryteringsviljan

Tehy utreder varje år social- och hälsovårdstjänsternas verksamhet och personalarrangemang sommartid med hjälp av en enkät till de huvudförtroendevalda. Enligt årets enkät är det nu lättare att hitta kompetenta ersättare eftersom arbetskraftssituationen på det hela taget är bättre jämfört med de svåraste åren med ersättarbrist. 

– Att bristen på ersättare har underlättats kan bero på att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten rekryterar med eftertanke inför social- och hälsovårdsreformen. Därutöver påverkar besparingar och den svåra ekonomiska situationen möjligheterna att anställa fler personer, säger Tehys arbetskraftspolitiska expert Mervi Flinkman som gjort utredningen.

Det finns brist på i synnerhet kortvariga inhoppare inom samtliga sjukvårdsdistrikt. Den största bristen råder på sjukskötare, närvårdare, primärskötare samt läkare.

– Den vanligaste orsaken till bristen är att det inte finns några utbildade ersättare på marknaden. Däremot har intresset för ordinarie befattningar och tjänster alltid varit stort. Också studerande anställs i något mindre utsträckning än under föregående somrar. Detta beror på att det finns fler nyutexaminerade och erfarna ersättare tillgängliga, säger Flinkman.

Den största orsaken till stängningar och inskränkningar av verksamheten var semestrar (62 % av dem som svarade) och hävdvunnen praxis (57 % av dem som svarade).  Även besparingar (55 %) och en minskad efterfrågan på tjänster (42 %) gör att enheter stängs och verksamheten inskränks.

– Största delen av de som svarade uppgav att deras arbetsplats inte kommer att permittera personalen i sommar, vilket förstås är bra.

Detta tyder på att social- och hälsovårdsenheterna inte behöver stänga sina dörrar eller inskränka sin verksamhet lika mycket som tidigare.

De huvudförtroendevalda uppskattar att största delen (80 %) av social- och hälsovårdsenheterna kommer att inskränka sin verksamhet under sommaren.  Inskränkningarna omfattar i genomsnitt två till sex veckor, såsom under tidigare somrar.  

Inom specialsjukvården gäller inskränkningarna i synnerhet kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, inre medicin samt öron-, näs- och halssjukdomar. Inom primärvården förekommer flest stängningar och inskränkningar inom mottagningsverksamheten (läkar-, skötar- och tidsbeställningsmottagningar), rådgivningsverksamheten, tandvården, barnomsorgen och fysioterapin.

Tehy har samlat in information om verksamheten på sommaren i över 20 år sedan 1991. I år besvarades Tehys utredning om sommarens öppettider av 110 huvudförtroendevalda inom kommunsektorn. Enkäten skickades till 236 huvudförtroendevalda. Därmed blev svarsprocenten 47. 

En tredjedel av de huvudförtroendevalda uppgav sig representera över 1 000 utbildade anställda inom vården och fostran.  Det vanligaste befolkningsunderlaget som de huvudförtroendevalda uppgav att deras organisation producerar tjänster för var 20 000–49 000 invånare.

Mer information: Mervi Flinkman, tfn 0400 968 324