Tehy varnar för uppluckring av behörighetskraven

Enligt Tehy skall det vara möjligt att förnya arbetsfördelningen inom social- och hälsovårdstjänsterna. Utgångspunkten skall vara rätt fokusering av kompetens som utgår från klientens servicebehov.

 
– Rätt yrkesutbildade i främsta linjen är en bra utgångspunkt för reformering av arbetsfördelningen. På detta sätt säkerställs att medborgarna utan dröjsmål får rätt och ändamålsenlig vård, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.
 
I åtgärdsprogrammet för nedskärning av kommunernas uppgifter och åligganden, som kommun- och reformminister Anu Vehviläinen presenterade på onsdagen, riktas de största besparingarna, cirka 240 miljoner euro, till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Med uppluckringen av kommunpersonalens behörighetsvillkor försöker man i sin tur uppnå besparingar på 90 miljoner euro.
 
– Besparingsmålet får inte vara det huvudsakliga motivet för arbetsfördelningsreformen och sänkningen av behörighetsvillkoren. Då är vi ur patientsäkerhetssynvinkel på fel väg och även kostnaderna kan öka, när till exempel tillgången till vård fördröjs. Medborgarna skall kunna lita på att social- och hälsovårdstjänsterna är av hög nivå. Man skall kunna identifiera besparingarnas risker och följder för personalen, betonar Vesivalo.
 
Tehy har redan tidigare avrått från att till exempel öka antalet omsorgsassistenter. Regleringen av social- och hälsovårdens yrken är inte gripen ur luften, utan den har stadiga grunder som utgår från patientsäkerheten. Patienten, klienten eller anhöriga skall inte själv behöva gissa sig till hur utbildad och kompetent vårdpersonalen är.
 
– Nu är det fel tidpunkt att ge avkall på kompetensen och planerna på sänkning av behörighetskraven är rent av skrämmande. Vi har inte råd att förlora vårt servicesystem av hög kvalitet och vår personal som tar ansvar för sitt arbete.
 
– I ivern att sänka behörighetsvillkoren skall man också minnas att arbetsuppgifterna inom social- och hälsovården förutsätter i framtiden helt nya kompetenser och utnyttjande av den senaste teknologin, säger Vesivalo.
 
För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås i åtgärdsprogrammet dessutom bl.a. upphävning av de anvisningar och rekommendationer som utarbetats av statsmakten. Till dessa hör bland andra Kvalitets¬rekommen-dation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen samt Kvalitetsrekommendation för rusmedelstjänster. Med rekommendationerna har myndigheten försökt kontrollera att miniminivån uppnås, i syfte att trygga patient/klient-säkerheten. I stället planeras införande av självkontroll. Tehy är oroat över tillräckligheten av självkontrollen och över vilken grupp som i fortsättningen kommer att fastställa om vårdkvaliteten är tillräcklig, eller skall tolkningarna i fortsättningen göras i tingsrätten.
 
Förslagen om nedskärningar i kommunernas uppgifter och åligganden riktas i hög grad just mot social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
 
– På vårdreformen har ställts stora besparingsmål som man nu med den valda modellen uppenbarligen inte kan pressa ur strukturerna. Det ser ut som att förväntade besparingar måste grävas fram också på bekostnad av kvaliteten på tjänsterna, befarar Vesivalo.
 
Tilläggsinformation:
Ordförande Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Direktör Kirsi Sillanpää, samhällsrelations- och utvecklingssektorn, gsm 040 820 7848