Tehy anser inte att en ökning av visstidsanställningar står i strid med jämställdhet

Enligt offentliga uppgifter har centrala arbetsmarknadsorganisationer för avsikt att lägga fram ett förslag till Finlands regering om att man i stället för att sänka tröskeln för uppsägning skulle anställa arbetstagare på viss tid i mindre företag enklare än för närvarande. Ett företag med färre än 10 anställda skulle kunna anställa en arbetstagare på viss tid i högst ett år utan den grundade anledningen som förutsätts i lagen. Arbetstagaren skulle ha rätt att säga upp sig från en sådan visstidsanställning mitt i anställningen.

Image text
Bild: IStock

Tehy kan inte godta förslaget som sådant, eftersom det med tanke på jämställdhet medför mycket stora problem.  Den till synes neutrala bestämmelsen skulle leda till sämre ställning för och indirekt diskriminering av kvinnor. 

– Inom social- och hälsovårdsbranschen tillämpas redan nu väldigt mycket visstidsanställningar och vi vill inte öka användningen av dem på det föreslagna sättet. Ett särskilt hot i propositionen nu under behandling vore allt vanligare diskriminering av gravida, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen om det förslag till lösning av rättstvisten gällande uppsägning som uppkommit i en liten krets.  

– Bestämmelsen ger företag en möjlighet att undvika så kallade graviditetsfällor. Det står helt klart att väldigt många små företag inte längre skulle anställa kvinnor i fertil ålder direkt till en fast anställning när de helt lagligt skulle ha möjlighet att använda den här visstidsgenvägen.  Således skulle propositionen försämra ställningen för särskilt kvinnor i fertil ålder. 

Enligt Rytkönen har man här inte hört kvinnodominerade branscher. Det är lönlöst att prata om att förbättra jämställdheten i arbetslivet och genomföra en reform av familjeledigheterna om man med samma proposition i fråga skulle ta ett stort kliv bakåt. 

Diskriminering på grund av graviditet är ett verkligt problem. Tehy blir varje vecka kontaktad av medlemmar som upplevt diskriminering på grund av graviditet. Enligt även jämställdhetsombudsmannen förekommer det många fall av diskriminering på grund av graviditet. Till och med mer än hälften av samtalen som kommer till jämställdhetsombudsmannens rådgivningstelefon gäller diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet. 

Ett godtagande av propositionen skulle även leda till att man i cirka 93 procent av finländska företag inte längre skulle följa bestämmelsen som föreskrivs i 1 kap., 3 paragrafen i arbetsavtalslagen, enligt vilken det krävs en grundad anledning till att tillämpa ett arbetsavtal på viss tid. I företag av denna storlek kan hela arbetsstyrkan i praktiken vara ogrundat visstidsanställd i framtiden. Enligt Tehy skulle propositionen också förmodligen vara problematisk med tanke på grundlagen, eftersom tillämpningsområdet skulle bli för stort. 

– Dessutom finns ännu det konstitutionella jämställdhetsproblemet. Arbetsgivarens storlek är ännu en arbiträr faktor som påverkar det centrala villkoret för arbetsförhållandet. Och inte heller för denna proposition finns det någon befintlig konsekvensbedömning som stödjer sysselsättningen, påminner Rytkönen. 

– Vi är fortsatt redo att främja arbetet med att hitta en lösning på tvisten, men ställningen för arbetare inom kvinnodominerade branscher får inte försämras, säger Rytkönen. 

Tehy ska träffa statsministern i Villa Bjälbo idag klockan 13.00 med anledning av den aktuella arbetsmarknadssituationen. 

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847