Tehy utredde: Social- och hälsovårdsbranschen har inte förberett sig tillräckligt väl på att ta emot vårdare med utländsk bakgrund

Social- och hälsovårdsbranschens och det pedagogiska områdets fackorganisation Tehy gjorde en utredning om vilka synpunkter yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen har om internationell rekrytering och arbetsrelaterad invandring. Av utredningen framgår att arbetsgemenskaperna inte har tillräcklig beredskap att ta emot anställda med utländsk bakgrund. Vårdare med utländsk bakgrund berättar att de upplevt rasism och diskriminering.

Image text
Foto: Aki Rask

I utredningen deltog 18 618 tehyiter, varav 17 679 var vårdare och 939 chefer inom vårdarbetet. Av deltagarna angav 4 % att de var födda någon annanstans än i Finland och 3 % att antingen den ena eller båda föräldrarna var födda någon annanstans än i Finland.

I utredningen frågades om antalet anställda med utländsk bakgrund inom social- och hälsovårdsbranschen, arbetskraftens tillräcklighet och lösningar på vårdarbristen, arbetsplatsernas beredskap att ta emot anställda med utländsk bakgrund, jämlikt bemötande av anställda och mångkulturalitet på arbetsplatserna.

Av svaren framgår att arbetsgemenskaperna inte är tillräckligt förberedda på att ta emot anställda med utländsk bakgrund. Endast 16 % av deltagarna anger att man gjort förberedelser på arbetsplatsen. Största delen av deltagarna (60 %) vet inte om förberedelser har gjorts och 23 % svarar att sådana inte har gjorts.

Det finns en betydande skillnad mellan svaren från chefer för vårdarbetet och anställda. Av cheferna för vårdarbetet säger 46 % att man på arbetsplatserna har förberett sig på att ta emot anställda med utländsk bakgrund, men endast 15 % av de anställda var av samma åsikt.

- I arbetsgemenskaperna har man inte gjort tillräckliga insatser på att ta emot vårdpersonal med utländsk bakgrund. De anställda känner inte till sin arbetsplats åtgärder i fråga om mångkulturalitet och rekrytering av anställda med utländsk bakgrund. Här måste arbetsgivarna göra en stor insats, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Deltagarna föreslog att man kunde göra förberedelser bl.a. genom att säkerställa språkkunskaperna hos vårdare med utländsk bakgrund, genom att ge mera tid för introduktioner och genom att ordna mångkulturutbildning i arbetsgemenskaperna.

Mångkulturalitet och rekrytering av arbetskraft är en viktig del av arbetsgemenskapernas vardag också eftersom över hälften (51 %) av dem som deltog i enkäten svarade att det för närvarande finns vårdare med utländsk bakgrund på arbetsplatsen.

I Nyland finns det klart fler vårdare med utländsk bakgrund än i det övriga landet. Exempelvis i HUS-sammanslutningen (social- och hälsovårdssammanslutningen för Helsingfors stad och det övriga Nylands välfärdsområden) svarade 73 % av deltagarna och inom Helsingfors stad samt i Vanda och Kervo välfärdsområde svarade 72 % av deltagarna att det finns vårdare med utländsk bakgrund på arbetsplatsen. I övriga Finland var de klart färre (46 %) än i huvudstadsregionen.

Vårdare med utländsk bakgrund upplever rasism och diskriminering

Majoriteten (64 %) av dem som deltog i enkäten svarade att bemötandet av de anställda är jämlikt, men 24 % var inte av den åsikten.

Det finns en tydlig skillnad i svaren beroende på om deltagaren själv har utländsk bakgrund eller inte. Av deltagarna med utländsk bakgrund ansåg 38 % att bemötandet på arbetsplatserna inte är jämlikt. De hade klart svagare upplevelser av jämlikt bemötande än de andra deltagarna.

Ojämlikt bemötande var enligt vårdarna med utländsk bakgrund exempelvis förringande av kompetensen (24 %), ojämlik fördelning av semestrar och arbetsskift (21 %), rasism och fördomar (20 %), orättvis fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden (14 %), diskriminering på basis av språkkunskaper (11 %), diskriminering på basis av sociala relationer (11 %) eller ställningen (8 %).

Enligt Rytkönen handlar deltagarnas upplevelser om rasism och förnedrande behandling som man ovillkorligen måste få ett slut på.

- En delorsak till rasismen kan vara att arbetsgivarna inte är tillräckligt förberedda på att ta emot vårdare med utländsk bakgrund och att arbetsgemenskaperna inte får utbildning kring mångkulturalitet. I samhället, arbetslivet och även i fackorganisationerna måste man se sig i spegeln, så att vårdare med utländsk bakgrund känner sig välkomna och stannar i Finland.

Problemet måste åtgärdas snabbt också för att Finland tävlar om yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen, som det är en enorm brist på i hela världen. Det har uppskattats att det saknas över 10 miljoner sjukskötare och barnmorskor världen över. Därtill finns det brist på andra anställda inom social- och hälsovårdsbranschen.

- Vi på Tehy välkomnar yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen från andra länder. Arbetsgivarna måste göra det mer lockande att komma hit och att stanna här, med andra ord måste man helt enkelt förbättra arbetsomständigheterna och lönen så att vi får fler vårdare till branschen såväl från Finland som från utlandet.

Enkäten genomfördes av Aula Research på uppdrag av Tehy. Enkätens svarsprocent var 18 och den genomfördes som en elektronisk enkät i mars 2023.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 0408207848
E-post: fornamn.efternamn(at)tehy.fi