De anställda inom social- och hälsovården synliggör det tysta våldet inom branschen – som symboliseras av ett blått öga

Våld och hot om våld är ett dagligt problem på arbetsplatserna inom social-, hälsovårds- och utbildningsbranschen. Måndagen den 2 oktober synliggör de anställda inom social- och hälsovården det våld och de trakasserier som de utsätts för i arbetet. Kampanjen syns och hörs på arbetsplatserna och i sociala medier. I Tammerfors och Kemi kommer anställda inom social- och hälsovården till sina arbetsplatser med ett blåsminkat öga. Det blå ögat är en symbol för det tysta våldet inom branschen.

En omfattande enkät som Tehy genomförde 2021 avslöjade att 69 procent av respondenterna har upplevt våld eller hot om våld i sitt arbete. Samtidigt uppgav 39 procent att det inte ledde till några fortsatta åtgärder trots att de berättade vidare om våldssituationen. På Internationella ickevåldsdagen den 2 oktober kommer arbetstagare i Tammerfors och Kemi till arbetet med blåsminkade ögon i syfte att främja trygga arbetsförhållanden.

- Det våld på arbetsplatserna som upplevs inom social- och hälsovårdsbranschen är ett dolt problem i vårt samhälle som har ökat från år till år. Det är upprörande att yrkespersoner som skyddar människoliv är tvungna att vara rädda till och med för sitt eget liv. Genom att komma till arbetsplatserna och invadera sociala medier med blåsminkade ögon lyfter vi fram problemet i dagsljuset och kräver att arbetsgivare och lagstiftare vidtar konkreta åtgärder för att lösa det”, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Det blå ögat är en symbol för allt våld och alla trakasserier som anställda inom social- och hälsovården utsätts för, oberoende av bransch och våldets form, och ingår i Tehys mer omfattande kampanj Nyrkkisääntö (Knytnäven).

Målet med kampanjen är att lyfta fram våldet på arbetsplatserna inom social- och hälsovården, så att problemet ska kunna lösas genom konkreta åtgärder av såväl arbetsgivare som lagstiftare. Förutom på arbetsplatserna syns kampanjen mot våld på arbetsplatsen även i hög grad i sociala medier, där både Tehyiter och alla finländare uppmanas att visa sitt stöd för målen.

Ensamarbete ökar risken för våld

Tehys mål är nolltolerans mot våld. Ett av de viktigaste kraven till de politiska beslutsfattarna är att säkerställa tillräckligt med personal inom social- och hälsovården. Till exempel den brist på vårdare och befolkningens ökade vårdbehov som väckt mycket diskussion under de senaste åren leder kontinuerligt till farliga situationer på arbetsplatserna.

- Ensamarbete är en av de största faktorerna som ökar risken för våld, eftersom brådska och för lite personal oundvikligen leder till risktagning. Om man i vårt land inte kan garantera tillräckligt med personal inom social- och hälsovården kommer våld och hot om våld att öka avsevärt på arbetsplatserna, säger Tehys jurist Inka Lehtinen, som är insatt i våld på arbetsplatsen.

Förutom tillräcklig personal kräver Tehy även ändringar i straff- och arbetarskyddslagen. Beslutsfattarna måste agera snabbt bland annat i det avseendet att det utökade tillämpningsområdet för våldsamt motstånd mot tjänsteman utvidgas till alla yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

- Förutom i strafflagen finns det allvarliga brister även i arbetarskyddslagen som höjer tröskeln för att ingripa i hot om våld. I sin nuvarande form kräver lagstiftningen att arbetsgivaren ingriper i situationer där det finns ett uppenbart hot om våld. När den formuleras på detta sätt lämnar lagen rum för tolkning, även om man i själva verket borde ingripa i hot om våld i alla situationer. Utöver lagändringarna är det minst lika viktigt att kunna trygga tillräckliga resurser för tillsynsmyndigheten, det vill säga regionförvaltningsverket, fortsätter Lehtinen.

När det gäller arbetsgivarna är framför allt förebyggande av våldsamma situationer en nyckelfaktor, men också utarbetande av tydliga anvisningar för situationerna.

- Genom arbetsgivarens åtgärder kan man avsevärt minska våldet och hotet om sådant mot vårdare. Inom social- och hälsovården är våld inte en fråga om yrkesval, tillägger Lehtinen.

”Jag har blivit slagen, sparkad och skrapad, man har greppat mig i handen, jag har blivit spottad på, förolämpad och dödshotad.”

Resultaten av Tehys enkät avslöjar den bistra sanningen om omfattningen av våldet på arbetsplatserna och hur allvarligt problemet är. Respondenterna har i sitt arbete upplevt både psykiskt och fysiskt våld. Av de respondenter som upplevt fysiskt våld uppger 96 procent att den som utfört våldet var en klient eller patient och 22 procent att förövaren var en klients ledsagare eller anhöriga.

”På hälsovårdscentralens bäddavdelning har patienterna slagit mig, bitit mig, tafsat på mig och skällt ut mig. Inom psykiatrin har en patient hotat att skära upp min hals. Dessutom har jag flera gånger hotats med våld, saker har kastats på mig och jag har blivit spottad på.” – Sjukskötare

”Jag har varit med om att bli slagen och sparkad, saker har kastats på mig och jag har blivit skrapad och spottad på – till och med av patienter med blodsjukdomar. Dessutom har jag blivit hotad, och ibland har hoten riktats mot min familj.” – Närvårdare

”Jag har blivit slagen, sparkad och skrapad, man har greppat mig i handen, jag har blivit spottad på, förolämpad och dödshotad. Efter att jag blivit utsatt för våld har jag flera gånger varit tvungen att återvända till min arbetspunkt och fortsätta jobba som om ingenting hade hänt.” – Sjukskötare

Läs mer om kampanjen Nyrkkisääntö och om Tehys krav på https://www.tehy.fi/sv/aktuellt-hos-tehy/knytnaven-kampanjen-mot-vald. Ladda ner pressmaterialet här.

Mer information:

Millariikka Rytkönen
ordförande, Tehy
0400 540 005 (specialassistent)


Inka Lehtinen
jurist, Tehy
09 5422 7128


Kontaktperson för kommunikationen:
Jaana Reijonaho

informatör, Tehy
[email protected]
040 356 8409