Image text
Foto: iStock

Största delen av semestern (sommarsemestern) ska tas ut under semesterperioden, alltså 2.5–30.9. Resten av semestern (vintersemestern) ska tas ut utanför semesterperioden, före följande semesterperiod, om man inte avtalar om annat.

Huvudregeln är att sommar- och vintersemestern inte delas upp i flera delar. Sommar- och vintersemester ska beviljas kontinuerligt, om det inte för att hålla arbetet i gång är nödvändigt att dela den del av sommarsemestern som överstiger 12 vardagar i en eller flera delar.

Inom den offentliga sektorn måste arbetsgivaren schemalägga 20 semesterdagar eller minst 65 procent av den totala intjänade semestern under semesterperioden. På så sätt tryggar man arbetstagarens rätt att ta semester under sommaren. De semesterdagar som överskrider 20 dagar ska ges som vintersemester. Om en anställd har rätt till 25–38 semesterdagar ska minst fem av dessa dagar ges som vintersemester.

Inom den privata sektorn har arbetsgivaren mera frihet att fatta beslut om tidpunkterna för de längre semestrar som stipuleras i kollektivavtalen.

Schemaläggning av semestern

Arbetsgivaren fattar beslut om när semestern ska tas ut, om inte annat avtalats. Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet begränsas arbetsgivarens rättigheter att fatta beslut om semestern av årssemesterlagen.

Arbetsgivaren måste informera arbetstagaren om tidpunkten för semestern minst en månad, eller i undantagsfall två veckor, innan semestern börjar.

Arbetsgivaren måste

  • klargöra de allmänna principer för schemaläggning av semestrar som tillämpas på arbetsplatsen för arbetstagaren.
  • ge arbetstagaren möjlighet att framföra önskemål om när han eller hon vill ha semester innan semestrarna schemaläggs.
  • i mån av möjlighet ta hänsyn till arbetstagarens önskemål gällande tidpunkten för semestern
  • behandla de anställda jämlikt när det gäller schemaläggningen av semestrarna.

Om man inte kan komma överens tidpunkten för semestern, bestämmer arbetsgivaren när semestern ska tas ut.

Att ta ut semester innan anställningsförhållandet upphör

Anställningsförhållandet kan ta slut innan arbetstagaren har rätt att ta ut semester. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att de semesterdagar som tjänats in ska tas ut innan anställningsförhållandet upphör.

Detta kräver alltid såväl arbetstagarens som arbetsgivarens samtycke.

Arbetsgivaren kan besluta att de semesterdagar som tjänats in under det föregående semesterkvalifikationsåret ska tas ut innan anställningsförhållandet tar slut. Arbetsgivaren kan inte besluta att semestern ska tas ut före semesterperiodens början (2.5).

Om arbetstagaren inte har tagit ut alla de semesterdagar som han eller hon tjänat in när anställningsförhållandet upphör, betalas semesterersättning ut för de semesterdagar som inte tagits ut.