Den riktgivande tabellen för bedömning av personalbehov har uppdaterats den 3 juli 2023. Vid uppdateringen har beaktats de ändringar som gäller socialvårdslagens boendetjänster och som trädde i kraft vid ingången av 2023. En separat instruktion om hur tabellen ska tillämpas har publicerats.

Med hjälp av tabellen bedömer tillstånds- och tillsynsmyndigheterna enhetligt behovet av antalet anställda inom boendetjänsterna för rehabiliteringsklienter med mentala problem och missbruksproblem. De rekommenderade minimidimensioneringar för personal inom serviceboende med heldygnsomsorg som anges i tabellen baserar sig på en etablerad uppfattning om personalbehov som uppstått genom tillsyn. Också serviceproducenterna och välfärdsområdena får hjälp av tabellen vid bedömning av personaldimensioneringen i sina tjänster.

Personaldimensioneringen inom boendetjänsterna bedöms i tabellen utifrån såväl klienternas funktionsförmåga och servicebehov som annat stöd de behöver. Hur den personal som utför klientarbete ska räcka till bedöms inte endast utifrån tabellens data, utan bedömningen av antalet anställda och deras struktur baserar sig alltid på en helhetsbedömning för varje enhet. I helhetsbedömningen beaktas klienternas individuella servicebehov samt övriga omständigheter, såsom lokaler och antalet assistanspersonal.

Bekanta dig med de uppdaterade materialen på Valviras webbplats.