Medlemsförmåner

Som medlem i Tehy är du berättigad till förbundets samtliga medlemstjänster, såsom förtroendemannens hjälp på arbetsplatsen, till anställningsrådgivning, försäkringar och utbildningar. Vid behov har du möjlighet att få rättshjälp och juristtjänster från Tehy. Om du är medlem i arbetslöshetskassan får du trygghet vid arbetslöshet. Dessutom får du ett flertal andra förmåner såväl i ditt arbete som på din fritid.

Nödvändiga koder till medlemsförmånerna anges längst ned på sidan när du är inloggad i vår e-tjänst. Logga in här

Försäkringar som ingår i medlemskapet

Tehys försäkringsskydd är en av de mest betydande medlemsförmånerna, eftersom arbetsgivarens försäkringar inte täcker alla skador. Du får försäkringarna automatiskt om du har ett gällande medlemskap.

Tehys försäkringsskydd har skräddarsytts för problemsituationer i arbetslivet. Hurdant ditt försäkringsskydd är beror på om du är arbetstagare, studerande eller företagare.

  • Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador i arbetet.
  • En patientförsäkring för patientskador för självständiga företagare och icke-sysselsättande företagare som bisyssla. Patientförsäkringen är obligatorisk för företagare.
  • Försäkringsskyddet för sysselsättande (1–3 anställda) företagare täcker ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för verksamheten.
  • För de företagare och yrkesutövare som deltar i FPA:s konkurrensutsättningar den olycksfallsförsäkring för klienter som krävs i konkurrensutsättningar.
  • För studerandemedlemmarna dessutom en fritidsolycksfallsförsäkring. Den gäller i hela världen.

Medlemsspecifika försäkringar

 

Arbetstagare

Yrkesutövare
(0 anställda)

Företagare (med 1–3 anställda)

Företagare (4 eller flera anställda)

Studerande

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

X

X

 

 

X

Patientförsäkring

X*

X

 

 

X*

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring för företagarmedlemmarna

 

 

         X

 

 

Organisationsförsäkring

X

X

X

X

X

Fritidslycksfallsförsäkring

 

 

 

 

X

Den olycksfallsförsäkring som FPA kräver

 

X

X

 

 

*Patientförsäkringen gäller i hälso- och sjukvårdsarbete som utövas av självständiga företagare (företagsformen får inte vara öppet bolag eller egenanställd utan FO-nummer).  Företagaren ska ha avlagt en examen inom social- och/eller hälsovårdsbranschen. Gäller även för företagare som bisyssla: till exempel studerande med examen för arbete som företagare som utför hälso- eller sjukvårdsarbete som bisyssla. Gäller inte inom frivilligarbete.

Yrkesmässig ansvarsförsäkring

Med den yrkesmässiga ansvarsförsäkringen ersätts person- och sakskador i anställningsförhållandet.

En yrkesmässig ansvarsförsäkring tecknas åt de tehyiter som arbetar som anställda eller självständiga yrkesutövare (utan anställda) eller studerar social- och hälsovårdsbranschen. Ansvarsförsäkringen gäller i social- och/eller hälsovårdsarbete i de nordiska länderna.

För studerande gäller ansvarsförsäkringen överallt i världen förutom i USA och Kanada under praktikperioder utomlands på högst ett år åt gången. Studerande kan få juridisk rådgivning från Tehy också för praktikperioder utomlands.

Ansvarsförsäkringen gäller inte i frivilligarbete.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen har tecknats för patientskador. Den är obligatorisk för egenföretagare.

Patientförsäkringen gäller i hälso- och sjukvårdsarbetet som utövas av egenföretagare (företagsformen får inte vara öppet bolag eller egenanställd utan FO-nummer).  Företagaren ska ha avlagt en examen inom social- och/eller hälsovårdsbranschen. Gäller även för företagare som bisyssla: till exempel studerande med examen för arbete som företagare som utför hälso- eller sjukvårdsarbete som bisyssla.

Patientförsäkringen gäller inte i frivilligarbete.

Försäkringsskydd för företagarmedlemmar

Försäkringsskyddet för sysselsättande företagare täcker ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för verksamheten. Med sysselsättande företagare avses företagare med 1–3 anställda.

Den olycksfallsförsäkring som FPA kräver

För de företagare och yrkesutövare som deltar i FPA:s konkurrensutsättningar den olycksfallsförsäkring för klienter som krävs i konkurrensutsättningar.

Organisationsförsäkring

Organisationsförsäkringen gäller vid deltagande i Tehys evenemang och tillställningar.

Organisationsförsäkringen ingår i medlemsavgiften för alla tehyiter, oavsett om du är anställd, företagare eller studerande.

Fritidsolycksfallsförsäkring

Med fritidsolycksfallsförsäkringen ersätts olyckor på fritiden. Den tecknas endast åt Tehys studerandemedlemmar.

Hjälp och rådgivning

Det går inte alltid som det ska i arbetslivet. Det kan uppstå oklarheter och meningsskiljaktigheter om allt från löneutbetalningen till arbetsavtalets innehåll eller olagliga kedjor av visstidsanställningar.

Den närmaste hjälpen finns i regel på den egna arbetsplatsen: medlemmarna kan ta skydd av en tehyitisk förtroendeman. Du kan vända dig till förtroendemannen om du till exempel inte vet om din lön har betalats ut som den ska eller om dina övriga anställningsvillkor är i ordning. Du kan lugnt lita på våra förtroendemän, för de är också själva yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen och känner till dina anställningsvillkor.

Om din arbetsplats saknar en förtroendeman kan du ringa Tehys jourtelefoner i alla frågor som gäller din anställning.

Om problem uppstår på en arbetsplats eller i ett anställningsförhållande är grundprincipen att man genom förhandlingar försöker hitta en lösning så snabbt som möjligt.

Rättshjälp och juristtjänster

Det händer i bland att en meningsskiljaktighet på arbetsplatsen eller i anställningsförhållandet inte kan lösas genom förhandlingar på lokalt plan. Då kan en lösning sökas hos en domstol. Tehy får årligen lösa hundratals tvister kring medlemmarnas anställningsförhållanden. 

Tehys medlemmar har möjlighet att få rättshjälp från Tehy. Rättshjälpen är en betydande medlemsförmån. Den beviljas efter prövning. Rättshjälpen täcker rättegångskostnaderna för skötseln av ärendet, utan självriskandel och ekonomisk risk om ärendet förloras. Tehys egna jurister sköter de rättegångar som anknyter till medlemmarnas anställnings- och tjänsteförhållanden.

Skyddet för sysselsättande företagare och yrkesutövare skiljer sig något från det ovan nämnda. Mer information finns här.

Skydd för arbetslösa

Tehy betalar medlemsavgiften till Hälsovårdens arbetslöshetskassa för sina medlemmar. Därmed lönar det sig för alla att förutom i Tehy också bli medlem i kassan. Som medlem i kassan tjänar du in en inkomstrelaterad dagpenning som ger dig trygghet och en bättre utkomst vid eventuell arbetslöshet.

Semesterförmåner

Tehys egna semesterförmåner

Tehy har förvärvat semesterveckor hos Holiday Club på olika håll i Finland för sina medlemmar. Semesterveckor kan också bytas ut mot semestrar utomlands (RCI).

Semesterveckorna lottas ut två gånger om året. Fackavdelningarnas medlemmar samt studerandemedlemmarna har möjlighet att delta i utlottningen av semesterveckor. Ansvarig för utlottningen är Holiday Club. Semesterveckor söks och bokas på nätet.

Läs mer på finska.

Övriga semesterförmåner

Som tehyit får du även rabatt på till exempel kryssningar och spasemestrar.

Klicka här för mer information på finska

Evenemang och utbildningar

Som medlem i Tehy är du också medlem i en fackavdelning eller studerandeförening. Fackavdelningen är hemboet för alla Tehyiter och för samman medlemmarna i samma region eller på samma arbetsplats.

Fackavdelningen ordnar evenemang och tillställningar kring såväl intressebevakning som rekreation för sina medlemmar. Som medlem i Tehy har du möjlighet att delta i olika lokala och riksomfattande utbildningar och medlemskvällar.

Se vår evenemangskalender

Övriga förmåner

Som tehyit är du även berättigad till vissa andra förmåner, till exempel rabatt på glasögon, tidningsprenumerationer och bränsle.

Klicka här för mer information på finska

Tehys studiefond

Avsikten med studiefonden är att genom att dela ut stipendier stödja medlemmarnas fackföreningsverksamhet, professionella utveckling samt forskning och utveckling av yrkesmässighet och arbetsgemenskaper samt att öka respekten för tehyiternas yrken. Utöver enskilda medlemmar kan även olika grupper ansöka om stipendier. O

Ur studiefonden beviljas stipendier för

  • yrkesstudier och fackföreningsstudier, till exempel studiedagar och -resor, konferenser och kurser enligt avsikten med fonden
  • forskning och utveckling av yrkesmässighet och arbetsgemenskaper, för publikationsverksamhet och internationell verksamhet.

Mer information: organisationschef Tanu Heikkinen (09) 5422 7210.