Inomhusluftproblem och dålig arbetsergonomi besvärar lärare och yrkesfolk inom social- och hälsovården

I en utredning finansierad av Stiftelsen för kommunal utveckling och Kiinko Oy kartlades Tehys och OAJ:s medlemmars uppfattningar om hälsosamma arbetslokaler, och förslag till förbättring samlades in. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade har upplevt problem med arbetslokalerna under de tre senaste åren.

Image text
Bild: Ari Korkala

En femtedel upplever situationen som mycket dålig. Till de största problemen i arbetslokalerna hör bristfällig ventilation, dålig arbetsergonomi, orenheter i inomhusluften, olämplig temperatur och buller. Andra problem som nämndes var trängsel och brist på lokaler, dåligt städade lokaler, lukt, dåligt fungerande arbetslokaler och farliga situationer.

– Tehyiterna upplevde utöver inomhusluftproblemen att i synnerhet dålig arbetsergonomi är ett problem. Inom social- och hälsovårdssektorn förekommer förutom mental belastning även mycket fysisk belastning bland annat i samband med förflyttning och lyft av patienter, eftersom man inte har tillräckligt med lämpliga och ställbara möbler och lokalerna ofta är trånga, säger Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä.

Som lösning på problemen föreslogs bland annat fastighetsskötsel, öppen kommunikation mellan användarna av lokalerna och de som underhåller dem, regelbundna underhållsåtgärder, uppdatering av avtalen om städning samt användning av lokaler för deras ursprungliga ändamål.

Man satsar inte tillräckligt på rening av inomhusluften och förbättrad ventilation. Respondenterna upplever att symtomen inte tas på allvar – man vet vem man ska kontakta i dessa frågor, men orsaken till problemen utreds inte alltid och man får ingen information om hur ärendet framskrider.

– Resultaten av enkäten förvånar inte, eftersom Tehy under årens lopp ofta har kontaktats angående dålig inomhusluft och fört informationen vidare. Nu är det hög tid för de kommunala beslutsfattarna att ta dessa problem på allvar, eftersom inomhusluftproblem kan göra såväl vårdpersonal som patienter sjuka, säger Ojanperä.

För ett par år sedan genomförde Tehy i samarbete med Åbo universitet en omfattande undersökning om inomhusluftproblem på verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Resultaten visar att anställda inom social- och hälsovårdssektorn har symtom på grund av inomhusluftproblem oftare än genomsnittet.

https://www.tehy.fi/sv/mediatiedote/tehy-nationellt-renoveringsprogram-atgardande-av-problem-med-inomhusluften-inom-social

Utredningen, som finansierades av Stiftelsen för kommunal utveckling och Kiinko Oy, gjordes i oktober 2018 och 888 av deltagarna var från OAJ och 328 från Tehy. Utredningen utfördes av Fountain Park Oy.

Mer information: Tehys arbetsmiljöexpert Kaija Ojanperä, tfn 040 5969171