Tehy: Nationellt renoveringsprogram för åtgärdande av problem med inomhusluften inom social- och hälsovården

Image text
Tehyläisillä on astmaa ja monia oireita huomattavasti enemmän kuin muilla suomalaisilla, käy ilmi Turun yliopiston Tehylle tekemästä sisäilmakyselystä. Kuvituskuva. Vesa Moilanen/Lehtikuva

Åbo universitet har genomfört en omfattande enkät om inomhusluften vid social- och hälsovårdsenheter. Undersökningen som genomfördes i samarbete med social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy är den hittills största utredningen om upptäckta problem med inomhusluften samt fukt- och mögelskador på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Enkäten besvarades av 13 560 tehyiter såväl på sjukhus och hälsovårdscentraler som vid andra social- och hälsovårdsenheter. När det gäller förekomsten av problem med inomhusluften hittades det inga betydande regionala skillnader.

– Enkätresultaten är betydelsefulla eftersom anställda inom social- och hälsovårdsbranschen uppvisar symtom betydligt oftare än den övriga befolkningen. I synnerhet astma och bihåleinflammation är alarmerande vanliga, säger Tuula Putus, professor i företagshälsovård och miljömedicin som genomfört enkäten vid Åbo universitet.

Andra symtom är bland annat irritation i luftvägarna, ögonen och huden samt trötthet, retlighet och att huvudet känns tungt.

De anställdas symtom orsakar kostnader för såväl arbetsgivaren som hela samhället. Enkäten visar att antalet sjukskrivningar på grund av infektionssjukdomar orsakade av problem med inomhusluften är stort och upp till 70 procent av dem som svarat hade varit sjukskrivna på grund av en infektion. Symtom kräver ofta undersökningar, åtgärder och även antibiotikabehandlingar. De vanligaste åtgärderna var punktering och sköljning av käkhålorna som cirka var femte av dem som svarat hade genomgått antingen en eller flera gånger. Nästan 580 personer hade genomgått en operation, vilket motsvarar över fyra procent av alla som svarat.

Fuktskador, mögellukt och synliga mögelbildningar finns på minst var femte arbetsplats inom hälsovården. Cirka 15 procent av dem som svarat har varit tvungna att byta arbetsutrymme eller arbetsplats på grund av problem med inomhusluften. Många undviker dessutom vistelse i arbetslokalerna på grund av en dålig inomhusluft.

Tehy kräver ett nationellt program för renovering av social- och hälsovårdslokaler.  

– Tehy har under årens lopp kontaktas många gånger på grund av problem med inomhusluften. Det är fråga om ett stort problem och omfattande investeringar. Vi kräver att byggnadernas skick och problem med inomhusluften granskas även i samband med social- och hälsovårdsreformen när ägarunderlaget och uthyrningen av byggnadsbeståndet ändras. Man måste hitta tydliga ansvarstagare för renoveringar av problembyggnader, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Dröjsmål med renoveringarna orsakar allt större extra kostnader för samhället. Enligt Arbetshälsoinstitutets kalkyler betalar sig en renovering av en byggnad på 3–5 år i form av mindre hälsovårdskostnader.

Statsmakten ska dessutom ha medel att stödja de anställda som har insjuknat i arbetsgivarens lokaler och är tvungna att byta jobb. Därutöver föreslår Tehy att undersökningar av de drabbade fokuseras till exempel per specialansvarsområde för att tillräcklig kompetens och tillräckliga undersökningsmetoder och resurser ska kunna tryggas.  

Tehy påminner om att arbetsgivaren enligt arbetarskyddslagen fortgående ska ge akt på att arbetsförhållandena är trygga och inte utgör en fara för hälsan. 

Om fuktskador uppkommit eller de anställda börjat uppvisa symtom ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder. För de anställda ska ordnas tillfälliga arbetslokaler där de inte får symtom och de tidigare lokalerna ska renoveras. Var och en har rätt att arbeta på en arbetsplats som inte gör en sjuk.

Bakgrundsinformation om enkäten:

  • En enkät som genomfördes av Åbo universitet med Tuula Putus, professor i företagshälsovård och miljömedicin, som ansvarsperson.
  • En enkät skickades till Tehys medlemmar och besvarades av 13 560 personer.
  • Man fick svar från samtliga specialansvarsområden, sjukhus, hälsovårdscentraler och andra vårdanstalter.
  • Fuktskador, mögellukt och synliga mögelbildningar finns på minst var femte arbetsplats inom hälsovården.
  • Luftvägssjukdomar, såsom astma och infektioner, är betydligt vanligare bland de som svarat än bland befolkningen i genomsnitt.

Mer information:

Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Tehys arbetsmiljösakkunniga Kaija Ojanperä, tfn 040 5969 171

För mer information om enkäten kontakta Tuula Putus, professor i företagshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet, tfn 050 553 7560.

Bilagor: 

 

Homealtistus ja terveyshaitat hoitotyössä

 

Sammanfattning av en enkät om inomhusluften som Åbo universitet genomfört för Tehy. Tuula Putus, Åbo universitet.