Syftet med sa- och förändringsförhandlingar är att diskutera de orsaker som är på väg att leda till att arbetstagare sägs upp, permitteras eller tvingas övergå till deltid. Vid sa- och förändringsförhandlingarna ska man gå igenom de planerade åtgärdernas konsekvenser samt alternativ för hur man kan undvika åtgärderna.

Förhandlingarna ska hållas i ett så tidigt skede att arbetstagarna har en reell möjlighet att förhandla om saken. De måste få påverka och föreslå hur man kan undvika uppsägningar eller lindra effekterna av dem.

Man ska också förhandla om vilka arbetstagare som ska sägas upp, permitteras eller tvingas övergå till deltid. Det är fråga om faktiska förhandlingar, och kraven uppfylls inte genom att arbetsgivaren ensidigt meddelar om vad som ska ske.

Hur länge ska man förhandla?

Förhandlingarna tar slut när man når en överenskommelse eller när de har pågått som länge som lagen kräver.

Om företaget sysselsätter färre än 30 arbetstagare ska förhandlingarna pågå i minst 14 dagar, oavsett vilken typ av åtgärder som planeras.

För företag som sysselsätter minst 30 arbetstagare är förhandlingstiden minst sex veckor, om åtgärderna berör

  • minst tio arbetstagare eller
  • permitteringar på över 90 dagar.

Protokollföring av sa- och förändringsförhandlingarna

Om arbetstagarna eller deras representanter så kräver ska arbetsgivaren se till att man gör upp ett protokoll över sa- och förändringsförhandlingarna. I protokollet ska det framgå

  • när förhandlingarna har hållits
  • vilka som har deltagit
  • resultaten av förhandlingarna och avvikande åsikter
  • beslut och avtal som man kommit fram till under förhandlingarna.

Såvida inte annat avtalas ska alla arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter som deltagit i förhandlingarna justera och underteckna protokollet.

Om protokollet inte motsvarar det som man behandlat och diskuterat under förhandlingarna ska man inte underteckna det.

Genom att underteckna protokollet kan arbetstagaren eller arbetstagarens representant i praktiken godkänna de beslut och avtal som där nämns. Därför ska protokollet upprättas och granskas mycket noggrant innan det undertecknas.

Vad händer efter förhandlingarna?

Även om man förhandlar om åtgärder och olika alternativ till dem, är det arbetsgivaren som fattar det slutgiltiga beslutet.

Arbetsgivaren ska kort efter förhandlingarna presentera en allmän översikt över de beslut som han eller hon planerar att fatta. På begäran ska arbetsgivaren presentera översikten för alla arbetstagare. Översikten ska visa

  • hur många arbetstagare per personalgrupp som kommer att sägas upp, permitteras eller tvingas övergå till deltid
  • hur långa eventuella permitteringar kommer att vara
  • när arbetsgivaren tänker genomföra besluten.