Underteckna inte ett nytt arbetsavtal – coronakrisen förutsätter det inte

Arbetstagarens arbetsavtal är helt normalt i kraft under coronakrisen.

Image text
Foto: iStock

Arbetsgivarna har, enligt kontakter med Tehy, gett nya arbetsavtal för underskrift, när arbetstagarna under coronakrisen tillfälligt tilldelats andra än arbetskontraktsenliga arbetsuppgifter.

Inget behov för nya arbetsavtal finns och det är bättre att lämna dem oundertecknade.

Inget negativt kan följa av att man lämnar avtalet oundertecknat. Undertecknandet kan däremot leda till mångahanda onödiga tvister om t.ex. lönen eller resekostnadsersättningar.

Arbetstagare på visstid är ett undantag: de undertecknar ett nytt kontrakt om arbetsförhållandet är på paus. Då den bestämda tidpunkten tagit slut kräver fortsättningen av ett arbetsförhållande ett nytt kontrakt.

Många tehyiters arbetsuppgifter har under coronakrisens gång förändrats eller förändras tillfälligt. Förändringarna kan vara mindre eller större.

Normalt bestäms arbetsuppgifterna enligt arbetsavtalet och arbetsgivaren får alltså bestämma att arbetstagaren utför de uppgiftersom arbetstagaren har bundit sig till i sitt arbetsavtal. Arbetsavtal har oftast ingen förteckning över arbetstagarens arbetsuppgifter. Om man med arbetstagaren i arbetsavtalet har kommit överens om t.ex. sjukskötares uppgift, kan arbetsgivaren bestämma att arbetstagaren utför uppgifter som anses höra till sjukskötare.  

Inom kommunsektorn har arbetsgivaren på basis av kollektivavtalet en mycket vidsträckt rätt att genom ensidiga beslut tillfälligt förflytta arbetstagaren till andra uppgifter. Uppgifterna kan även vara andra än de som överenskommits i arbetsavtalet. En sådan förflyttning till andra än i arbetsavtalet överenskomna uppgifter kan högst vara för åtta veckor.