Tehys vice ordförande Anna-Leena Brax: Kampen om kompetent social- och hälsovårdspersonal trappas upp

Vice ordföranden för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy, Anna-Leena Brax, är orolig över den kommunala sektorns dragningskraft och över om vi i fortsättningen kommer att få tillräckligt med utbildad arbetskraft till social- och hälsovårdsbranschen.

Image text
Bild: iStock

Branschen måste hållas attraktiv, eftersom den låga lönenivån och de tuffa arbetsförhållandena i förhållande till utbildningsnivån och arbetets krävande karaktär gör att det inte är ovanligt att anställda byter bransch.

På dragningskraften inverkar även det att antalet ledare och närmaste chefer inom vårdarbetet tyvärr har minskats under de senaste åren. Det här är motsägelsefullt i en tid då hela social- och hälsovårdssystemet genomgår stora förändringar.

– I synnerhet utbildning och kompetens inverkar på kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna. Tyvärr har det under de senaste åren även från beslutsfattarnas håll antytts att man skulle vilja rekrytera arbetskraft till branschen med hjälp av olika typer av snabbutbildningar. Det ger ingen högkvalitativ vård och ökar till och med kostnaderna, säger Brax.

Det utdragna velandet när det gäller framstegen för i synnerhet social- och hälsovårdsreformen ökar osäkerheten inför framtiden på arbetsplatserna, belastar och får social- och hälsovårdspersonalen att fundera på att byta bransch.

Även den senaste tidens försämringar inom arbetslivet bidrar till att styra kompetenta arbetstagare till andra branscher.  Som exempel kan nämnas förnyelsen av arbetstidslagen som bland annat möjliggör användning av periodarbete i större utsträckning och försvårar livet för de anställda inom denna kvinnodominerade bransch. Periodarbete kan anses vara ett sätt att göra arbetet och arbetstiden mindre värd, vilket även är problematiskt med tanke på jämställdheten.

– Det är anmärkningsvärt att det för dygnet runt-verksamheten inom social- och hälsovårdsbranschen har utvecklats så exceptionellt dåliga arbetstidsarrangemang ur den anställdas synvinkel. Varför skulle det inom den här branschen inte kunna finnas liknande bestämmelser och ersättningar om skiftarbete som inom de mansdominerade industribranscherna? undrar Brax.

För tillfället diskuteras det även mycket om omvälvningarna i arbetslivet som har en kraftig inverkan på social- och hälsovårdsbranschen. I synnerhet robottekniken och digitaliseringen är faktorer som å ena sidan kan underlätta vardagen för social- och hälsovårdspersonalen, men som å andra sidan kräver allt mer tekniskt kunnande och mer dialog mellan teknologiexperter och vårdpersonalen.

I Tehys målsättningar för regeringsprogrammet nämns social- och hälsovårdens resurser, kvalitet, kompetens, ledarskap och jämlikhet i arbetslivet. På alla punkter finns det rum för förbättringar. Det är dags för de politiska beslutsfattarna att vakna.

Brax deltar i norra Finlands arbetsmarknadsseminarium Pohjoisen Forum som ordnas i Uleåborg i dag och i morgon.

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy bedriver valkampanj med nyckelord som behandlar Tehys målsättningar för riksdagsvalet och regeringsprogrammet. Målsättningarna har sammanfattats i fem nyckelord som riktar sig till beslutsfattare och dessa ord är resurser, kvalitet, kompetens, ledarskap och jämlikhet. Mer om nyckelorden på Tehy.fi/avainsanat

Mer information: Tehys vice ordförande Anna-Leena Brax, tfn 0400 920 729