Tehy utredde: Unga kvinnor tror att graviditet försvårar deras karriär

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy lät TNS Gallup utföra en enkätundersökning om jämställdhetsfrågorna i arbetslivet bland unga vuxna.

Image text
Bild: Trond-H.-Trosdahl/Lehtikuva

I enkäten som kartlade jämställdhetens framtid blev barnlösa 20–30-åriga kvinnor och män tillfrågade hur de tror att det att de skulle få barn och bilda familj påverkar deras arbetsliv och karriär.

Upp till 59 procent av de unga kvinnorna som ännu inte har barn tror att det faktum att de får barn eller enbart möjligheten att de kan bli gravida kan försvåra deras karriärutveckling, och 53 procent tror att det kan minska deras möjligheter att få stadigvarande arbete.  Av de unga männen tror i sin tur 31 procent att det att bli pappa försvårar deras karriärutveckling och 21 procent att det minskar deras möjligheter att få stadigvarande arbete.

På det allmänna planet är bilden ännu dystrare: tre av fyra kvinnor som besvarade enkäten anser att möjligheten att det kan bli gravida kan minska deras möjligheter att få ett stadigvarande anställningsförhållande. Resultatet motsvarar bra verkligheten i det finländska arbetslivet med tanke på att unga kvinnor ofta har visstidsanställningar och att kvinnor verkligen får stadigvarande arbete betydligt senare än män.

– Det är sorgligt att det finländska arbetslivet med tanke på jämställdheten fortfarande ter sig relativt hårt för unga människor och att det att få barn fortfarande är kärnan för denna ojämställdhet. Attityderna och värdena måste ändras och man ska målmedvetet röja strukturella hinder ur vägen för jämställdhet och lika löner, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Enkäten visar att båda könen understöder en långsiktig förbättring av lönesättningen inom de kvinnodominerade branscherna: upp till 85 procent av kvinnorna och även en klar majoritet av männen är av denna åsikt. Endast 13 procent av de unga männen anser att lönenivån ska vara lägre inom de kvinnodominerade branscherna jämfört med de mansdominerade.

Cirka en fjärdedel av de unga kvinnorna berättar att de har blivit ojämlikt bemötta redan under studietiden eller i arbetslivet på grund av sitt kön. Även var sjätte man har motsvarande erfarenheter. När det gäller framtidsförväntningar är situationen ännu svårare: fyra av tio kvinnor anser det åtminstone sannolikt att de kommer att bli ojämlikt bemötta under sina karriärer.

Upp till 84 procent av de unga kvinnorna anser att det ännu återstår mycket att utveckla när det gäller jämställdhet i det finländska arbetslivet. Även 62 procent av de unga männen är av denna åsikt.

I år driver Tehy en kampanj för jämställdhet i arbetslivet och utmanade förra veckan de finländska arbetsgivarna till nolltolerans när det gäller diskriminering på grund av graviditet. Det kommer in anmälningar om diskriminering och ojämställdhet till Tehy för behandling av ojämdställdhet varannan arbetsdag. Årligen uppgår antalet ärenden kring visstidsanställningar och tvistemål till cirka 400.

www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-haastaa-tyonantajat-nollatoleranssiin-raskaussyrjinnassa

Mer information:
ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
tf. intressebevakningschef Riikka Rapinoja, tfn 0400 952 162
kommunikationschef Katri Lindqvist, tfn 040 588 3431

Enkätundersökningens resultat:

  • Enkäten besvarades av 500 ännu barnlösa män och kvinnor i åldern 20–30 år. Enkäten genomfördes i mars 2017 av TNS Gallup på Tehys uppdrag.

  • 84 procent av kvinnorna som besvarade enkäten upplever att det ännu återstår mycket att utveckla när det gäller jämställdhet mellan könen i det finländska arbetslivet. Även 62 procent av männen som besvarade enkäten är av denna åsikt.

  • Fyra av tio (40 procent) av de unga och ännu barnlösa kvinnorna tror på att de kommer att bli ojämlikt bemötta i arbetslivet på grund av sitt kön. Bland männen är den motsvarande siffran 21 procent.

  • 59 procent av kvinnorna som svarade tror att det att få barn eller bli gravid kan försvåra karriärutvecklingen. 31 procent av männen tror att det att bli pappa försvårar den egna karriären.

  • 53 procent av kvinnorna tror att det att få barn eller bli gravid minskar deras möjligheter att få stadigvarande arbete. 21 procent av männen tror att det att bli pappa har en motsvarande effekt.

  • Tre av fyra (76 procent) kvinnor tror att möjligheten att bli gravid kan minska kvinnornas möjligheter att få ett stadigvarande anställningsförhållande. 61 procent av männen som svarade är av samma åsikt.

  • 68 procent av kvinnorna tror att kvinnor har en sämre ställning på arbetsmarknaden än män. 44 procent av männen är av denna åsikt.

Mer information om enkäten:
Kantar TNS Oy, chef Sakari Nurmela, tfn 040 578 5080 eller [email protected].