Tehy: Social- och hälsovårdscentralerna förnyas genom att man utvecklar arbetsfördelningen

Enligt Tehy är det viktigaste med vårdreformen, som nu inletts på nytt, att bygga upp en fungerande helhet som tryggar tillgången till vård. Helheten består av social- och hälsovårdstjänster på basnivå, specialsjukvård och av att främja hälsa och välbefinnande.

Image text
Foto: Kaisa Sirén

Det är inte bara läkare utan också andra yrkesgrupper som tar emot och vårdar patienter på hälsovårdscentraler. År 2018 gjordes cirka hälften av de ungefär tio miljoner mottagningsbesöken inom primärvården hos sjukskötare och hälsovårdare.

– Att utveckla arbetsfördelningen och avskaffa överlappningar är metoder med vilka tillgången till vård kan förbättras, säger Sari Viinikainen, Tehys utvecklingschef.

Sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors, fysioterapeuters och munhygienisters direktmottagningar bör ökas och utvecklas. Det är inte nödvändigt för alla patienter inom primärvården att träffa en läkare. Till exempel fysioterapeuter kan bedöma funktionsförmågan hos patienter med neurologiska sjukdomar före läkarbesök. Även sjukskötarnas och hälsovårdarnas begränsade rätt att föreskriva läkemedel bör utnyttjas i större utsträckning än i dagens läge.

En bedömning av vårdbehovet som görs av en erfaren skötare eller vårdare hänvisar patienten direkt till den yrkesutbildade person som bäst kan hjälpa hen. Det är långt ifrån alltid som patienterna själva kan bedöma hos vem de ska uppsöka vård. En del hamnar i jouren med besvär som hör till primärvårdens ansvarsområde eftersom de inte får en mottagningstid på hälsovårdscentralen.

I Europeiska unionen allokeras upp till 97 procent av medlen i hälsobudgetar till vården av sjukdomar och endast tre procent till förebyggande hälsovård.

– När det gäller vårdreformen ska man nu äntligen förstå att det är satsningar på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som behövs i stället för att man först satsar på vården av sjukdomar.

Tehy stöder målen för vårdreformen, det vill säga att trygga en jämlik tillgång till tjänster, minska välfärds- och hälsoskillnader, stärka hälsofrämjande åtgärder och rehabilitering, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, reagera på de utmaningar som ändringar i befolkningsstrukturen medför och dämpa kostnadsökningen.

Mer information:

Kirsi Sillanpää, chef för sektionen samhällsrelationer och utveckling, tfn 040 8207 848

Sari Viinikainen, utvecklingschef, tfn 040 7793 637