Tehy: Problemen inom omsorgsbranschen kräver skärpt lagstiftning

De problem som i åratal förekommit inom den privata socialservicebranschen, och som även Tehy redan länge har lyft fram, har äntligen fått uppmärksamhet. Verksamheten bedrivs med för små resurser. Detta leder till försämrad vårdkvalitet, trötthet bland personalen och äventyrande av patientsäkerheten.

Image text
kuva: iStock

– Tehy kräver att personalmängden och kvaliteten regleras genom lag och att lagbrott ska leda till sanktioner. Rekommendationer är inte längre tillräckligt, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Den dimensionering som de nuvarande rekommendationerna bygger på fungerar inte som sådan, utan beräkningsmodellen måste förnyas. Tehy kräver att endast den personal som utför direkt vårdarbete räknas med i dimensioneringen, till skillnad från vad fallet är nu. En tillräcklig dimensionering måste omfatta det absoluta minimiantalet vårdare och dessutom beakta förändringar i vårdbehovet och behovet av terminalvård. Lagstiftningen måste också garantera ett tillräckligt antal förmän inom vårdarbetet. Assisterande uppgifter får inte räknas med i dimensioneringen av vårdpersonalen utan ska vid behov regleras separat.

Även i egenkontrollen förekommer problem. Det praktiska genomförandet övervakas inte och försummelser leder inte till sanktioner. Som en del av egenkontrollen kräver Tehy att anställda ska ha möjlighet att reagera på brister i verksamheten utan att äventyra sin egen ställning. Omsorgsföretagen bör åläggas att skapa ett anmälningssystem genom vilket anställda anonymt kan anmäla missförhållanden inom verksamhetsenheten till företagets ledning. Missförhållandena ska tas upp till behandling och verksamheten korrigeras. Personalrepresentanten ska få en rapport över alla anmälningar och de åtgärder som vidtagits. Försummelse av egenkontrollen bör leda till sanktioner. 

Problemen tillspetsas också av att kommunerna inte tillräckligt övervakar de tjänster de har köpt. Passivitet eller okunskap hos köparen av tjänsterna leder i värsta fall till undermålig vård och omsorg, som ännu kommer att kräva sitt pris. Tehy föreslår att kommunerna ska ges ett mer bindande ansvar för att övervaka kvaliteten på köptjänster inom vården och att försummelse av övervakningsskyldigheten ska leda till sanktioner.

– Omsorgsföretagens lagstadgade uppgift är att skapa vinst för ägarna. Detta går ofta stick i stäv med kraven på en kvalitativ vård och tillräckliga resurser, säger Rytkönen.

Tehy anser att man inte kan få kontroll över problemen i den privata socialservicebranschen utan lagstiftning. Omsorgsföretagen har tagit saken på allvar först efter att de fått negativ uppmärksamhet i medierna och affärsverksamheten avbrutits. Endast genom striktare lagstiftning kring resurser, kvalitet och övervakning kan man förhindra övertramp och osund strävan efter vinst.  

Mer information:

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen ([email protected])