Tehy: Grunder för snabbpermittering utreds i Uleåborg

Tehy fördömer Uleåborg stads avsikt att permittera sin personal utan samarbetsförfarande på grund av coronaviruset. Tehy anser stadens beslut vara överraskande och ovanlig samt följer noggrant hur situationen utvecklas.

Image text
Foto: iStock

– Uleåborgs agerande strider mot regeringens rekommendation, enligt vilken kommunerna ska undvika att permittera sin personal, säger Kari Tiainen, chef för Tehys juridiska tjänster.

Uleåborg hänvisar till den kommunala samarbetslagen. Enligt den kan permittering på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker ske utan samarbetsförfarande om verksamheten vid någon verksamhetsenhet i kommunen äventyras eller andra synnerligen vägande skäl, som man inte har kunnat känna till på förhand, utgör hinder för samarbetsförfarande.

Uleåborgs stad har hittills inte förklarat noggrannare vad som skulle äventyras i stadens verksamhet om samarbetsförhandlingar skulle hållas på normalt sätt. Staden har inte heller specificerat något annat synnerligen vägande, oförutsebart skäl, som skulle förhindra att man håller samarbetsförhandlingar.

– Permitteringen ska ändå behandlas enligt samarbetsförfarande genast när grunderna för avvikande från det regelrätta förfarandet inte längre finns. Samtidigt ska arbetsgivaren reda ut orsaken till det avvikande förfarandet.

Tehy tar ställning till Uleåborgs motiveringar när staden presenterar grunderna för enskilda arbetstagares permittering.

Tehy påminner att de permitterades utkomst måste tryggas. Var och en som blivit permitterad genom snabbförfarande ska kräva ett skriftligt permitteringsmeddelande av arbetsgivaren och genast kontakta TE-byrån för att få arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan beslutar om utbetalning av dagpenning baserat på TE-byråns arbetskraftspolitiska utlåtande.

Regeringen förbereder en tidsbestämd förkortning av samarbetsförhandlingarna gällande permittering och tidsfristen för meddelande om permittering i lagen om samarbete inom företag. För den kommunala samarbetslagen är inga motsvarande ändringar på kommande.

 

Mer information:

Kari Tiainen, chef för juridiska tjänster, tfn 040 500 0430