Tehy: Bristen på sommarvikarier inom social- och hälsovårdsbranschen allt värre för varje år

Tehy, social- och hälsovårdsbranschens fackorganisation, har alltsedan 1991 samlat in information om verksamheten sommartid på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. I undersökningen utreds särskilt stängningar, arbetsarrangemang och vikariesituationen sommartid.

Image text
Bild: iStock

Av årets undersökning framgår det att bristen på vikarier skapar problem. Hela 70 procent av respondenterna uppgav att de har problem med att få in vikarier. Förra året uppgav ungefär hälften av respondenterna att de hade problem med att få in vikarier. Enligt vissa respondenter strävar man efter att anställa alla som söker, eftersom det är svårt att få tag på utbildade vikarier.

– Detta skapar problem för planeringen av arbetsskift och inskolning. Studerande kan till exempel sakna nödvändig behörighet att ge läkemedelsbehandling och som vikarie för legitimerade yrkesverksamma får de under arbetsskiftet inte vara ensamt ansvariga för patienterna, säger Tehys utvecklingschef, Kirsi Markkanen, som genomförde undersökningen.

Det råder särskild brist på sjukskötare och närvårdare. Som vikarier anställs personer som vikarierat tidigare, studerande samt nyutexaminerade, men också pensionärer och arbetslösa rekryteras.

Enligt Markkanen lönar det sig för arbetsplatserna inom social- och hälsovården att nu satsa särskilt på attraktionskraft och rykte.

– Bristen på vikarier är så stor att till exempel de som studerar inom branschen i praktiken kan välja var de vill arbeta. Det pågår med andra ord en tävling om arbetskraften och därför är det viktigt att se till branschens och arbetsplatsernas attraktionskraft, vilket även förebygger risken för att fast personal vill byta bransch. Goda arbetsförhållanden, lönen och bra ledarskap spelar en nyckelroll i detta.

Årets undersökning besvarades av 146 respondenter och tillsammans representerade de 71 olika arbetsgivares arbetsplatser. Med sommartid avser man i undersökningen perioden 1 maj–30 september 2018. Två tredjedelar av respondenterna uppgav att verksamheten i den egna organisationen minskas eller stängs för sommaren. Mer än en tredjedel (38 %) uppgav å sin sida att det inte sker någon nedstängning eller minskning av verksamheten i deras organisation.

Vanligtvis varar nedstängningar av verksamheten i genomsnitt 4–6 veckor. Minskningarna gäller oftast rådgivningsverksamhet, fysioterapitjänster, munhälsovård samt läkar- och sjukskötarmottagningar. Verksamheter som inte berörs av minskningar är hemsjukvård, långtidsvård samt jourverksamhet.

Inom småbarnspedagogiken stängs daghem och jour ordnas på några av daghemmen.

De huvudsakliga orsakerna till minskningar och nedstängningar är, precis som tidigare år, personalens semestrar och minskad efterfrågan på tjänsterna. På en del av respondenternas arbetsplatser orsakar även bristen på vårdpersonal och läkare behov av nedstängning.

 

Axplock ur svaren som respondenterna har gett om situationen sommartid:

”Vi anställer studerande för att vikariera under semestrar, men ett nytt fenomen är att de inte tackar ja till platserna. Uppenbarligen har de sökt flera sommarjobb och väljer det som de tycker bäst om. Detta har orsakat lite omorganisation, men hittills har vi lyckats hitta nya vikarier, om än något fördröjt.”

”Alla studerande och nyutexaminerade som kommer till oss anställs.”

”Hos oss börjar sommarrekryteringen redan under skötarnas praktikperiod. När det kommer en praktikant till enheten som passar väl in i gänget, börjar vi lobba på en gång. Antalet ansökande har sjunkit drastiskt hos oss och det har lett till att vi till exempel inom jourområdet har varit tvungna att rekrytera nyutexaminerade och studerande. På utmanande verksamhetsställen skulle det naturligtvis vara önskvärt med lite mer erfaren personal...”

”Till exempel har hemvården skriande behov av vikarier. Alla som vill jobba och som är arbetsföra får jobb.”

”I år anställer vi cirka 30 personer mer, men de är studerande. Det vill säga, de nyutexaminerade hittar jobb på andra ställen, såsom Sverige, Norge och Åland där lönerna är bättre.”

”Tillgången på vikarier blir allt sämre för varje år som går, vilket innebär att alla som vill kan få jobb, men det finns ingen som vill.”

 

Mer information:
Kirsi Markkanen, Tehys utvecklingschef, tfn 040 533 7086