Tehy utredde: På sommaren försämrar bristen på social- och hälsovårdspersonal tjänsterna inom välfärdsområdena, i kommunerna och inom den privata sektorn

Inom välfärdsområdena råder det sommartid rekordartat allvarlig brist på vårdare. Välfärdsområdena har börjat erbjuda olika sporrar för att personalen ska göra mer extra- och övertidsarbete. Inom den privata sektorn och småbarnspedagogiken har man inte gjort detta. Tehy anser att bristen på vårdare bäst skulle kunna förebyggas genom att förbättra lönerna och arbetsförhållandena.

Image text
foto: iStock

Social- och hälsovårdsbranschens fackförening Tehy har av sina förtroendemän frågat hur sommartiden påverkar social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdet, inom de av den privata sektorn producerade social- och hälsovårdstjänsterna och småbarnspedagogiken i kommunerna.

Inom välfärdsområdena är bristen på vårdare mycket allvarlig

Bristen på utbildade yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen är skriande särskilt inom välfärdsområdena. Det uppgav 85 procent av välfärdsområdenas förtroendemän som besvarade utredningen.

Trefjärdedelar av förtroendemännen uppskattade att denna sommar kommer att vara jobbigare än den förra. Det finns helt enkelt varken tillräckligt med permanent arbetskraft eller vikarier och situationen leder till upprepat flexande och till att personalen blir utbränd.

Av svaren framgick att två tredjedelar av arbetsgivarna har börjat erbjuda lokala sporrar med vilka man försöker få personal till extra- och övertidsarbete. Sporrar är till exempel höjd utryckningspenning, rekryteringstillägg eller rekryteringsersättning. Andra ersättningar är ersättningen för skiftesbyte, flexibilitetsersättning vid förflyttning från en enhet till en annan och förflyttningsersättning för semester.

Enligt utredningen har även viljan att göra extra arbete eller byta skift minskat i någon mån.

– Jag tycker att det är bra att man beslutsamt säger NEJ till ett ständigt flexande. En hållbar lösning på bristen på vårdare är att förbättra lönerna och arbetsförhållandena. Det förvånar mig att man enligt nyheterna är redo att locka läkare med stora summor till ordinarie tjänster, men inte vårdare, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Inom välfärdsområdet riktas indragningarna av verksamheten inom specialsjukvården särskilt till poliklinikverksamheten, kirurgin, psykiatrin, gynekologin och neurologin. Inom primärvården riktas indragningarna oftast till mottagningsverksamheten, rådgivningsverksamheten och till social- och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar och tandvård.

Inom den privata sektorn är det svårt att få arbetskraft särskilt till äldreomsorgen

Inom den privata sektorn är de vanligaste orsakerna till att verksamheten dras in sommartid semestrarna (59 % av respondenterna) och bristen på utbildad vårdpersonal (55 %). Inom den privata sektorn produceras bland annat serviceboende med service dygnet runt för äldre, tjänster för funktionshindrade, missbrukarvård och mentalvårdstjänster.

Förtroendemännen inom den privata sektorn som besvarat enkäten uppskattar att denna sommar kommer att belasta personalen lika mycket som förra sommaren. Belastning orsakas särskilt av det upprepande flexandet i arbetsskiften och det alltför låga antalet anställda.

Enligt förtroendemännen har mindre än hälften av arbetsgivarna inom den privata sektorn (41 % av respondenterna) effektiviserat rekryteringen av arbetskraft under våren och detta gör det ställvis lättare att få vikarier. Den vanligaste orsaken varför man inte får arbetskraft till den privata sektorn är för låga löner (71 % av respondenterna).

– Det råder personalbrist särskilt inom äldreomsorgen. I motsats till välfärdsområdena erbjuder arbetsgivarna inom den privata sektorn i regel inte särskilda sporrar för att personalen ska göra mer tilläggs- och övertidsarbete, berättar Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen som gjort utredningen.

Bristen på barnskötare och lärare har ökat i kommunerna

Förtroendemän inom småbarnsfostran uppskattade att den här sommaren kommer att belasta de anställda lika mycket som förra sommaren. Belastande faktorer är överdrivet flexande i arbetsskift och för lite personal, men mest belastas barnskötare och lärare inom småbarnspedagogiken av arbete utanför den egna enheten (63 % av respondenterna).

Arbete utanför den egna enheten beror på att det sommartid inom småbarnspedagogiken är hädvunnen praxis att en del av daghemmen stängs på grund av föräldrarnas semestrar. På grund av detta roterar den stadigvarande personalen ofta mellan samma arbetsgivares olika verksamhetsställen för att trygga verksamheten.

– Både inom välfärdsområdena och i kommunerna är personalen inom småbarnspedagogiken något mindre villig än tidigare att byta arbetsskift och göra extraarbete. Arbetsgivarna har inte börjat använda sporrar för att personalen inom småbarnspedagogiken ska göra mer extraarbete, berättar Tiina Vartiainen.

Man får vikarier till lite mindre än hälften av de förtroendemäns arbetsplatser som deltog i enkäten (43 % av respondenterna). Den största orsaken till rekryteringsproblemen är bristen på utbildade vikarier (71 % av respondenterna). Bristen på barnskötare och lärare har ökat inom småbarnspedagogiken.

Förbättrande av lönerna och arbetsförhållandena hjälper mer än nödlösningar

Millariikka Rytkönen undrar varför man använder pengar till olika tillfälliga nödlösningar. Både inom den offentliga och privata sektorn borde man mer bestående och hållbart satsa på lönerna och arbetsförhållandena.

– Bristen på vårdare är så hård att man försöker få personal med alla medel genom att använda olika lokala ekonomiska sporrar och genom att betala bemanningsföretag. Jag förstår på sätt och vis detta och naturligtvis är det bra att personalen får en befogad ersättning för flexande. Men en hållbar lösning på bristen på vårdare förutsätter helt enkelt en långsiktig förbättring av lönerna och arbetsförhållandena. Endast på så sätt kan även kvaliteten på vården och patientsäkerheten tryggas. Tillfälliga lösningar är inte heller särskilt effektiv användning av skattemedel.

Totalt 224 Tehy-förtroendemän svarade på Tehys utredning. Av dem representerade 82 den offentliga social- och hälsovården, 104 den privata social- och hälsovårdsbranschen och 38 småbarnspedagogiken. Tehy har samlat in uppgifter om hälso- och socialvårdens samt småbarnspedagogikens personalarrangemang sedan 1991. Med sommaren avsågs i enkäten 1.5–31.8.2023.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Om utredningen Tehys arbetslivsexpert Tiina Vartiainen, tfn 0443220992, tiina.vartiainen(at) tehy.fi
Tehys informatör Jaana Reijonaho, rfn 040 356 8409, jaana.reijonaho(at)tehy.fi