Tehy stöder förslagen att utföra vaccinationer snabbare och öka täckningen av dem

Tehy anser det vara välkommet att företagshälsovården bistår med draghjälp. Det är även en välbetänkt åtgärd att aktivt rekrytera pensionerad social- och hälsovårdspersonal till vaccinationsuppgifter.

Image text
Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Tehy uppskattar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru för hennes målmedvetna åtgärder i det allt värre coronaläget.

– Jag uppskattar att hon under intervjun i går berättade om flera konkreta åtgärder med vilka vaccinationstakten kan påskyndas. Det är bra att kommunerna åläggs att ytterligare intensifiera processen för att rekrytera tillgänglig personal med kompetens att vaccinera och att organisera vaccineringen Jag vill också påminna om tidigare goda erfarenheter av att med pengar locka till vaccinationsuppgifter, säger Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande. 

Tehy anser det vara välkommet att företagshälsovården bistår med draghjälp. Det är även en välbetänkt åtgärd att aktivt rekrytera pensionerad social- och hälsovårdspersonal till vaccinationsuppgifter. 

I nuläget föreskriver förordningen om vaccinationer vilka som kan ge vaccinationer. Den utökandes nyligen med tandläkare samt med att de som studerar till läkare, sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska kan ge vaccinationer under övervakning. Minister Kiuru nämnde även möjligheten att anlita närvårdare för vaccinering efter att de fått kompletterande utbildning. Att lägga till en yrkesgrupp skulle kräva att förordningen ändras, vilket tar tid.

– Jag anser det vara motiverat att man även utreder möjligheten att anlita Försvarsmakten till hjälp i vaccineringsarbetet. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal inom Försvarsmakten och vaccinering av värnpliktiga är säkert en bekant process också för många medborgare. Eventuellt kunde även Försvarsmaktens kompetens för effektiv organisering utnyttjas. Jag förmodar att social- och hälsovårdsministeriet just nu arbetar på mer detaljerade planer i fråga om detta. 

Rytkönen påminner också om den allmänt ökande vaccinationstäckningen bland befolkningen.

– Nu ligger fokus på att påskynda vaccinationstakten för den tredje dosen. Det är också mycket viktigt att alla tar de kostnadsfria vaccinationer som står till buds. Det är ett privilegium att bo i ett land som kan erbjuda sina medborgare detta. En hög vaccinationstäckning lindrar dessutom konkret belastningen på hälso- och sjukvården och gör det lättare för vårdpersonalen att orka.

Mer information:
Millariikka Rytkönen, Tehys ordförande, kontakter via en specialassistent, tfn 040 054 0005