Kommun- och välfärdssektorns förhandlingsparter uppnådde ett betydande förhandlingsresultat för social- och hälsovårdssektorn

Det uppnådda förhandlingsresultatet gäller social- och hälsovårdsektorns lönesystem. Det ger de anställda inom social- och hälsovården nya lönekategorier som gör det möjligt att utveckla lönen.

Image text
kuva: iStock

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna inom sektorn har uppnått ett betydande förhandlingsresultat om lönesystemet inom social- och hälsovården.

Förhandlingsresultatet gäller arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet) som sett till personalmängden är Finlands största kollektivavtal.

Till följd av de överenskomna förändringarna förnyas lönesättningen för till exempel sjukskötare, närvårdare, socialarbetare, instrumentvårdare och andra anställda inom social- och hälsovården. Förändringarna gör lönesättningen mer sporrande. I fortsättningen kan olika roller och ansvar beaktas vid lönesättningen bättre än för närvarande.

Uppgifterna fördelas på fem olika bilagor

Förhandlingarna resulterade i ramar enligt vilka de olika uppgiftshelheterna i SH-avtalet placeras i fem olika lönebilagor. Inom bilagorna finns olika lönegrupper. 

I lönegrupperna bestäms grundlönerna, dvs. minimilönerna, för nästan alla stora yrkesgrupper. Lönegrupperna är riksomfattande och beloppen i grupperna är bindande för arbetsgivarna.

De nya lönebilagorna är följande:

  1. lednings- och chefsuppgifter
  2. specialsakkunniguppgifter
  3. sakkunniguppgifter
  4. yrkesuppgifter
  5. andra yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter. 
     

Helt nya lönegrupper är bland annat specialsakkunniguppgifter, krävande sakkunniguppgifter och krävande yrkesuppgifter. Socialarbetarna har en egen lönegrupp i bilagan för specialsakkunniga. 

De som har arbetsledningsansvar hör hädanefter till lönebilagan för anställda på lednings- och chefsnivå. En sådan grupp är exempelvis biträdande avdelningsskötare. Också till exempel avdelningssekreterare (bilaga 4), instrumentvårdare och anstaltsvårdare (bilaga 5) utgör nu egna lönegrupper. 

Förhandlingarna fortsätter

Förhandlingarna om lönesystemet inom social- och hälsovården fortsätter. I följande skede förhandlar parterna om lönenivåerna inom de olika lönegrupperna, dvs. en noggrannare lönebildning utgående från det kunnande och ansvar som uppgifterna kräver. Därtill förs förhandlingar om separata tillägg som kan betalas för vissa tilläggsuppgifter. Det nya riksomfattande systemet skulle ersätta de nuvarande lokala arbetsvärderingssystemen. 

Det följande skedet förväntas bli klart inom ett år.  I arbetsmarknadsuppgörelsen 2022 kom man överens om att i SH-avtalet inkludera fleråriga program bland annat för att stödja utvecklingen av lönesystemet och lönesamordningen. För den nu aktuella uppgörelsen användes den centraliserade pott som överenskommits i löneutvecklingsprogrammet, dvs. 0,4 procent av lönesumman för SH-avtalet.

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdspersonal (SH-avtalet) ingicks 2020. SH-avtalet tillämpas inom alla välfärdsområden, välfärdssammanslutningar (bl.a. HUS-sammanslutningen) och inom Helsingfors stads social- och hälsovård. Avtalet omfattar omkring 180 000 anställda.

Mer information 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT: Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingsdirektör, tfn 050 3574233, och Virpi Taavitsainen, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 050 5703882.

Sote rf / Tehy rf: Else-Mai Kirvesniemi, verksamhetsledare, tfn 050 3460847

Sote rf / SuPer rf: Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör, tfn 050 3101492

FOSU rf: Jouni Vattulainen, verksamhetsledare, tfn 040 5909049, och Tuomas Hyytinen, förhandlingsdirektör, tfn 09 31586041.

JAU rf / JHL rf: Marko Heikkinen, ansvarig avtalsexpert, tfn 040 7130150, och Minna Pirttijärvi, avtalsexpert, tfn 0400 885017.

JAU rf / Fackförbundet Jyty rf: Anniina Kannelsuo, arbetsmarknadsjurist, tfn 020 7893712