Lön under semestern

Arbetsgivaren har i regel rätt att få samma lön under semestern som när han eller hon arbetar.

I de flesta kollektivavtal har man dock avtalat om att man gör ett tillägg till semesterlönen som motsvarar de utbetalade arbetstidstilläggen (kvälls-, natt-, lördags- och söndagstillägg).

Semesterlönen ska betalas ut innan semestern börjar. Lönen för en semester på högst sex dagar kan betalas på löneutbetalningsdagen.

Semesterlönen påverkas av löneformen och av arbetstagarens genomsnittliga arbetstid per månad. Det är inte alltid enkelt att beräkna semesterlönen, så i oklara fall bör man i första hand vända sig till arbetsplatsens lönekontor.

Vecko- och månadsanställda

får den semesterlön som anges i arbetsavtalet.

Timanställda som i regel arbetar minst 14 dagar per månad

Semesterlönen beräknas enligt vad arbetstagaren i medeltal har tjänat per dag under semesterkvalifikationsåret (1.4–31.3). Den beräknade genomsnittliga dagslönen multipliceras med den koefficient i tabellen i semesterlagen som motsvarar antalet semesterdagar.

Procentbaserad semesterlön

Den procentbaserade beräkningsmetoden används för arbetstagare som i regel är timanställda och som i medeltal arbetar mindre än 14 dagar per månad.

Semesterlönen beräknas utgående från en procentsats (9 eller 11,5 procent) som är kopplad till anställningsförhållandets längd.

Om arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren i mindre än ett år före 31.3, är semesterlönen 9 procent av den lön som betalats ut eller förfallit under det gångna semesterkvalifikationsåret. Om arbetstagarens anställningsförhållande har varat i minst ett år före 31.3 är semesterprocenten 11,5 procent.

Vissa kollektivavtal innehåller också bestämmelser om en förhöjd semesterprocent.