Image text
Foto: iStock

Arbetsgivaren har i regel rätt att få samma lön under semestern som när han eller hon arbetar. I de flesta kollektivavtal har man avtalat om att man gör ett tillägg till semesterlönen som motsvarar de utbetalade arbetstidstilläggen (kvälls-, natt-, lördags- och söndagstillägg).

Semesterlönen ska betalas ut innan semestern börjar. Lönen för en semester på högst sex dagar kan betalas på löneutbetalningsdagen. Inom offentliga sektorn har man bestämt att semesterlönen betalas på den vanliga lönebetalningsdagen om inte arbetstagaren begär att lön för semestern ska betalas innan semestern börjar.

Semesterlönen påverkas av löneformen och av arbetstagarens genomsnittliga arbetstid per månad. Det är inte alltid enkelt att beräkna semesterlönen, så i oklara fall bör man i första hand vända sig till sin förman eller arbetsplatsens förtroendeman.

Månadsanställda arbetstagare

Får den semesterlön som anges i arbetsavtalet. Om arbetstagarens regelbundna arbetstid och därmed också lönen på basen av avtal har förändrats innan semestern börjar betalas semesterlönen antingen procentuellt beräknat på den lön som betalats under semesterkvalifikationsåret (1.4.-31.3) eller enligt den genomsnittliga arbetstidsprocenten.

Timanställda som i regel arbetar minst 14 dagar per månad

Semesterlönen beräknas enligt vad arbetstagaren i medeltal har tjänat per dag under semesterkvalifikationsåret (1.4–31.3). Den beräknade genomsnittliga dagslönen multipliceras med den koefficient i tabellen i semesterlagen som motsvarar antalet semesterdagar.

Procentbaserad semesterlön

Den procentbaserade beräkningsmetoden används för arbetstagare som enligt avtal arbetar mindre än 14 dagar per månad även under endast en månad. Om arbetstagare till exempel har avtalat om att arbeta tre dagar i veckan uppfylls inte 14 arbetsdagar per månad under alla månader. För en sådan arbetstagare betalas semesterlönen på procentbasis.

Semesterlönen beräknas utgående från en procentsats (9 eller 11,5 procent) som är kopplad till anställningsförhållandets längd.

Om arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren i mindre än ett år före 31.3, är semesterlönen 9 procent av den lön som betalats ut eller förfallit under det gångna semesterkvalifikationsåret. Om arbetstagarens anställningsförhållande har varat i minst ett år före 31.3 är semesterprocenten 11,5 procent.

Kollektivavtalen har ofta avtalat om att höja semesterlönens procent från den lagstadgade, när fler dagar tjänas in på basis av kollektivavtalet än vad som skulle tjänas in enligt lagen.

Om arbetstiden ändras mitt under semesterkvalifikationsåret

Om arbetstiden ändras mitt under semesterkvalifikationsåret har det inverkan på semesterlönens storlek. Inom den kommunala sektorn är det vid beräkningen av semesterlönen nödvändigt att beräkna vad den genomsnittliga arbetstiden har varit under semesterkvalifikationsåret. Om en arbetstagare har arbetat heltid i ett halvt år och haft en arbetstid på 50 procent i ett halvt år, har den genomsnittliga arbetstiden varit 75 procent. I detta fall är semesterlönen 75 procent av den faktiska lönen plus den relativa andelen av arbetstidersättningarna.

I den privata sektorn leder fluktuationerna i arbetstiden till en beräkning av semesterlönen på procentbasis. Procentbasis betyder att den årliga semesterlönen är en viss procentsats av de löner som betalats ut under semesteråret. Procenten som används varierar mellan olika kollektivavtal.