Sa- och förändringsförhandlingar måste ordnas om arbetsgivaren överväger att minska personalen av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl.

Förändringsförhandlingar måste alltid ordnas om företaget sysselsätter minst 20 anställda. Även anställda som är familjelediga eller frånvarande av andra skäl räknas med. Inhyrda arbetstagare räknas däremot inte med.

Om företaget har färre än 20 anställda behöver man inte ordna sa- och förändringsförhandlingar, men arbetsgivaren ska ge arbetstagaren en utredning av orsakerna och alternativen till uppsägningen innan arbetstagaren sägs upp. Arbetsgivaren ska också informera arbetstagaren om arbets- och näringsbyråns arbetskraftstjänster. 

Utredningen ska överlämnas i ett så tidigt skede som möjligt.

Inom kommuner och samkommuner måste man alltid ordna samarbetsförhandlingar, oberoende av arbetsplatsens storlek.

I vilka situationer ska man ordna förhandlingar?

Om arbetsgivaren överväger åtgärder eller lösningar som kan leda till att en eller flera arbetstagare

  • sägs upp
  • permitteras eller
  • övergår till deltid.

Samarbetsförhandlingarna ska ordnas innan besluten om uppsägningar eller andra åtgärder fattas.

Arbetsgivaren är skyldig att inleda förhandlingarna i ett så tidigt skede som möjligt, så att det fortfarande är möjligt att förhandla om situationen och åtgärderna. Å andra sidan får man inte inleda förhandlingar för tidigt eller för säkerhets skull, innan arbetsgivaren har tillräckligt med information om situationen och de kommande förändringarna.

Arbetsgivaren får exempelvis inte besluta att företaget eller en del av det ska läggas ner eller flyttas till en annan ort innan samarbetsförhandlingarna har avslutats.

När och hur ska arbetsgivaren informera om förhandlingarna?

Arbetsgivaren ska skriftligen informera om sa- och förändringsförhandlingarna senast fem dagar innan förhandlingarna inleds. Meddelandet ska innehålla

  • information om när och var förhandlingarna äger rum
  • förslag på frågor som ska behandlas under förhandlingarna.

Vem deltar i förhandlingarna?

Representanter för arbetsgivaren och personalgrupperna deltar i förhandlingarna. Personalgruppernas representanter är

  • förtroendemannen
  • förtroendefullmäktige
  • en utvald samarbetsrepresentant (sa-representant) om man inte har förtroendeman eller förtroendefullmäktige.

Om frågan bara beror en eller några få arbetstagare, kan arbetstagaren eller arbetstagarna i fråga förhandla med arbetsgivaren.