Du behöver inte skriva under ett nytt arbetsavtal, utan anställningen fortsätter lika som tidigare.

Anställningen fortsätter lika som tidigare och oavbrutet

En arbetstagare eller tjänsteinnehavare som har ett gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och som arbetar inom helheten som överlåts, övergår till den nya arbetsgivaren. Övergången sker direkt och automatiskt på grundval av lagen. Därför behöver man inte ansöka om sina egna arbetsuppgifter. 

Arbetsgivaren byts ut inom ramen för samma anställningsförhållande och arbetstagarens anställningsförhållande fortsätter utan avbrott. Anställningsförhållandets längd beräknas alltså från och med den tidpunkt då det först började.

Underteckna inte ett nytt arbetsavtal

Man behöver inte underteckna ett nytt arbetsavtal. Kontakta förtroendemannen om arbetsgivaren kräver att du undertecknar ett nytt arbetsavtal. Alla former av påtryckningar att underteckna ett nytt arbetsavtal är oacceptabelt. 

Ditt arbetsavtal är ett viktigt dokument, så ta väl hand om det. I arbetsavtalet framgår det på vilka villkor du har förbundit dig att utföra arbetet. Även välfärdsområdet är förbundet av de avtalade villkoren.

Övergång av tjänster

Även tjänsteinnehavare övergår till välfärdsområdena vid rörelseöverlåtelsen. Man behöver inte ansöka om sin egen tjänst. Om det inom välfärdsområdet uppstår ett behov av att ändra innehållet i skyldigheterna för tjänsteutövningen eller att förflytta personer till andra tjänster, ska processen inledas först efter övergången och bestämmelserna i lagen om tjänsteinnehavare följas och ett samarbetsförfarande föras innan beslut fattas.

Om välfärdsområdet utlyser arbetsuppgifter eller tjänster

Om välfärdsområdet ändå utlyser arbetsuppgifter eller tjänster vid rörelseöverlåtelsen, bör arbetstagarna och tjänsteinnehavarna söka sina arbetsplatser om de vill fortsätta i dem. Om en arbetstagare eller tjänsteinnehavare inte väljs till sin egen uppgift, ska möjligheterna att bestrida frågan bedömas från fall till fall.

Det tidsbegränsade arbetsavtalet upphör och fortsätter inom välfärdsområdet

Om arbetstagarens tidsbegränsade arbetsavtal upphör men arbetet ändå fortsätter inom välfärdsområdet, ingås i så fall ett nytt arbetsavtal. Det är fråga om ett nytt anställningsförhållande och då kan villkoren i arbetsavtalet ändra.

När man undertecknar ett arbetsavtal lönar det sig att vara noggrann och komma ihåg att läsa hela avtalet och alla dess villkor. Om det i ett villkor i arbetsavtalet står ”vid anställningens början” eller ”vid arbetsavtalets undertecknande”, lönar det sig att lägga märke till att det villkoret i vissa fall gör det möjligt för arbetsgivaren att ändra villkoren för anställningens avtal ensidigt. Villkoren i anställningsavtalet kan förhandlas, det är ett avtal mellan två avtalsparter. Du kan också fråga förtroendemannen om råd före du undertecknar.

Välfärdsområdesreformen är inte en grund för tidsbegränsning

Lagen ska följas även för nya anställningsförhållanden, bland annat för anställningsförhållandets varaktighet. En arbetstagare kan anställas för ett tidsbegränsat anställningsförhållande på arbetsgivarens initiativ endast av motiverad anledning enligt arbetsavtalslagens 1 kap. 3 §, och en tjänsteinnehavare av motiverad anledning enligt lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden 2 kap. 3 §. En motiverad anledning kan till exempel vara uppgiftens karaktär eller ett vikariat. Välfärdsområdesreformen i sig är inte en godtagbar motivering för en tidsbegränsning, utan att ingå ett tidsbegränsat arbetsavtal eller att ingå ett tidsbegränsat tjänsteförhållande förutsätter att behovet av arbetskraft är tillfälligt.  

Om arbetstagare anställs med tidsbegränsade anställningar på grund av välfärdsområdesreformen utan motiverade anledningar, ska man först försöka att lokalt förhandla med arbetsgivaren för att omvandla arbetsavtalet till ordinarie. Om ingen överenskommelse träffas, ska förutsättningarna för att bestrida frågan utredas.

Kontakta förtroendemannen om du misstänker att ditt tidsbegränsade anställningsförhållande upphör i strid mot lagen vid en annan tidpunkt än när behovet av tillfällig arbetskraft faktiskt upphör, eller om behovet av arbetskraft är kontinuerligt. 

Ordinarie tjänster tillsätts genom ett offentligt ansökningsförfarande, så framförande av krav på ordinarie anställning är inte möjlig på samma sätt i ett tidsbegränsat tjänsteförhållande. Efter att tjänsteförhållandet upphört, kan tjänsteinnehavaren dock kräva ersättning på grund av att det tidsbegränsade tjänsteförhållandet upphört utan motivering. 

Bli medlem i Tehy

Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Vi hjälper dig i frågor som rör anställningsförhållandet. Vid behov får du gratis rättshjälp, och andra fantastiska medlemsförmåner, såsom de försäkringar som behövs i arbetslivet!

iloinen hoitaja