Tehys ordförande Millariikka Rytkönen: Sjukskötarnas förskrivningsrätt behövs inom social- och hälsovården

I insändaren ”Hoitajareseptin kääntöpuoli” (”Sjukskötarreceptets vrångsida”) i Finlands Läkartidning, skriver Auli Juntumaa och Helena Karppinen att en begränsad förskrivningsrätt inte tillför något mervärde att utnyttja sjukskötarnas kompetens.

Image text
Bild: iStock

Ordförande för Finlands största fackorganisation för anställda inom social- och hälsovård samt det pedagogiska området, Tehy, Millariikka Rytkönen är av annan åsikt.  Hon undrar varför en annan yrkeskår kritiserar ett tillvägagångssätt som används i stor utsträckning, och som har konstaterats vara bra.

Insändaren ger en uppfattning om att sjukskötarnas begränsade förskrivningsrätt inte är till någon ekonomisk nytta för samhället. Enligt skribenterna är sjukskötarnas utbildning också för snäv för att tillämpa informationen.

Tehy påminner om att även andra yrkesgrupper än läkare tar emot och vårdar patienter vid hälsovårdscentralerna. I Finland finns nu över 600 sjukskötare som har genomgått utbildningen för begränsad förskrivningsrätt. Största delen av dem arbetar vid enheter för öppen mottagning på hälsovårdscentraler, och vid sjukvårdsdistriktens samjourer.

Enligt THL:s statistiska data utnyttjade år 2019 sammanlagt 42 procent av alla aktörer som tillhandahåller öppen sjukvård inom primärvården sjukskötares begränsade förskrivningsrätt. Ungefär åtta procent av sjukskötarna och hälsovårdarna som arbetade på hälsostationer hade begränsad förskrivningsrätt.

Begränsad förskrivningsrätt är noggrant reglerad, och av myndigheterna godkänd verksamhet, som är ett exempel på en mycket viktig och kostnadseffektiv arbetsfördelning som behövs inom social- och hälsovårdsreformen.

– Då man inom verksamhetsenheterna utnyttjar de sjukskötares kompetens som har förskrivningsrätt är det lättare för medborgare att få vård, vårdkedjan blir smidigare och läkarnas arbetsbörda minskar, säger Rytkönen.

I Finland genomförs utbildningen för förskrivningsrätt som ett samarbete mellan högskolorna och universiteten. Utbildningen för sjukskötares begränsade förskrivningsrätt är högklassig, och kompetensen som den producerar ligger på nivå 7 inom den nationella referensramen för examina. På samma nivå i förordningen är bland annat magisterexamina och högre yrkeshögskoleexamina.

Det finns forskning om nyttan av förskrivningsrätt. Bland annat Emilia Laapio-Rapi studerade i sin doktorsavhandling (2020) hur begränsad förskrivningsrätt fungerar.
Enligt doktorsavhandlingen fungerar sjukskötarnas förskrivningsrätt bäst vid sådana verksamhetsenheter där uppgiftsbeskrivningen för de sjukskötare som har förskrivningsrätt fastställts klart, sjukskötarna i fråga har mycket mottagningsbesök och patienterna skickas till olika specialister som sig bör.  Sjukskötarna som har förskrivningsrätt upplevde att deras kompetens ökat, och arbetet blivit mer meningsfullt i och med verksamheten, vilket även är mycket viktigt då bristen på arbetskraft ökar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Sjukskötarna som har förskrivningsrätt utnyttjar sin tilläggskompetens för vården av varje patient, vilket kan ses som bättre kvalitet på vården och snabbare tillgång till vård. 

– Social- och hälsovårdsreformen, garantin för vård inom sju dagar och att arbeta bort vårdskulden lyckas endast genom att utveckla arbetsfördelningen på ett rimligt sätt, och genom att utnyttja alla yrkesgruppers kunnande. Ingen yrkesgrupp, inte ens läkarna, klarar detta ensamma, och man har inte råd med att slösa bort någon yrkesgrupps kompetens.

Patienterna tar inte slut, alla yrkesgrupper har nog tillräckligt med patienter att vårda även i framtiden, poängterar Rytkönen.

Ytterligare information: 
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005  
Tehys utvecklingschef Petra Marjamaa, tfn 040 731 9677