Tehys första vice ordförande Anna-Leena Brax: Sote-reformen lyckas inte om branschens dragningskraft inte förbättras

Befolkningens behov, lika rätt till god vård och inskränkandet av hälsoskillnader är utgångspunkterna för social- och hälsovårdsreformen. De utbildade yrkespersonerna inom social- och hälsovårdsbranschen är den största personalgruppen, vars insats är betydelsefull för att sote-reformen ska lyckas.

Image text
Bild: iStock

Målen med sote-reformen är bland annat kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster, utnyttjande av kompetensen hos den utbildade vårdpersonalen samt förnyande av arbetsfördelningen. Att förstärka basservicen är väsentligt, men även i fortsättningen måste det finnas goda verksamhetsförutsättningar inklusive jour- och beredskapsverksamhet för en välfungerande specialsjukvård.

– Lagförslaget gällande social- och hälsovårdsreformen verkar göra det möjligt att förverkliga målen, säger Tehys första vice ordförande Anna-Leena Brax, som idag öppnade Tehys hälsopolitiska seminarium för inbjudna.

Målen för reformen, särskilt gällande tillgången till vård, kräver en modig revidering av arbetsfördelningen. När det gäller tillgången till vård handlar det om att använda allas yrkeskunskap på bästa möjliga sätt.

– Genom att förnya arbetsfördelningen kan man också undanröja onödiga överlappningar och kostnader. Basservicen förstärks genom multiprofessionellt samarbete, så som genom att öka på sjukskötar-, fysioterapeut- och munhygienistmottagningar samt antalet vårdare med begränsade rättigheter att ordinera mediciner. Tilläggsansvar ska alltid även synas i lönen, påminner Brax.

Alldeles centrala förutsättningar för att sote-reformen ska lyckas är en förbättring av branschens dragnings- och kvarhållningskraft samt en tillräcklig personalmängd i framtiden. Lönerna, orken i arbetet och arbetshälsan måste förbättras.

– Inom andra branscher förbättras attraktionen med pengar – genom att locka kompetenta personer med bättre lön. Det är mycket speciellt att detta inte kommer på fråga inom social- och hälsovårdsbranschen, utan arbetskraftsbristen löses än si än så – till exempel genom att rekrytera arbetskraft från utvecklingsländer eller genom att arrangera olika snabbutbildningar för att täcka upp för arbetskraftsunderskottet.

Personalens deltagande i beredningen i alla skeden av reformen är en väsentlig del av sote-reformen.

– Här har man tyvärr snubblat fram på vägen på olika håll i landet. Det står alldeles klart att genomförandet av reformen inte lyckas utan att den största personalgruppen deltar intensivt. Personalens representanter måste säkerställas platser i arbetsgrupper på ett heltäckande sätt. 

 Mer information:

Tehys första vice ordförande Anna-Leena Brax, tfn 040 0920 729