Tehys enkät: Låga löner gör social- och hälsovårdsbranschen mindre attraktiv

Sjukskötare inom den specialiserade sjukvården upplever glädje i arbetet, upplever sitt arbete som meningsfullt och mår bra. De anser dock att social- och hälsovårdsbranschen inte är attraktiv. Det faktum att lönerna är för låga i förhållande till arbetets kravnivå och att personalresurserna är för små minskar arbetets attraktivitet.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Detta framgår av Tehys enkät om attraktivitetsfaktorer inom den specialiserade sjukvården, som skickades ut till tehyitiska sjukskötare som arbetade inom den specialiserade sjukvården våren 2019. Enkäten skickades till 4 924 sjukskötare, varav 497 svarade. Enkätens svarsprocent var tio. Med tanke på den låga svarsprocenten är resultaten riktgivande, men de är i linje med allmänna forskningsrön.

– Undersökningar har visat att låga löner, ett krävande och stressande arbete samt en orimlig arbetsbörda minskar social- och hälsovårdsbranschens attraktivitet. Attraktiviteten och tillfredsställelsen i arbetet ökas dock med exempelvis lön efter arbetets kravnivå, möjlighet att påverka arbetet och arbetsförhållandena samt yrkesmässig utveckling, säger Kirsi Coco, sakkunnig i utbildningspolitik inom Tehy.

94 procent av dem som svarade ansåg att löner som motsvarar uppgifternas kravnivå skulle öka branschens attraktivitet. Majoriteten ansåg också att tillräckliga personalresurser samt bättre möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv skulle förbättra social- och hälsovårdsbranschens attraktivitet. Nästan hälften ansåg att även arbetstidsergonomi och autonom planering av arbetsskiften skulle ha positiva effekter på attraktiviteten.

Nästan hälften av dem som svarade ansåg att det faktum att de inte kan göra ett så gott arbete som de skulle vilja utgör en psykisk belastningsfaktor. De är också oroliga för att de ska göra misstag i arbetet på grund av brådskan. Fler än hälften av dem som svarade ansåg att den fysiska belastningen i arbetet är liten.

Den åldrande befolkningen påverkar arbetskraftsbehoven inom hälso- och sjukvården och även inom den specialiserade sjukvården. Specialiserad sjukvård kräver specialkompetens av sjukskötarna. Sjukskötarnas antal måste dimensioneras enligt hur svårt sjuka patienterna är. Tillräcklig personaldimensionering och kompetens förbättrar vårdens kvalitet, eftersom de bevisligen minskar dödligheten och antalet avvikelser i vården.

Mer information:

Sakkunnig i utbildningspolitik Kirsi Coco, tfn 040 821 5057