Tehy utredde arbetsförhållandena för och välbefinnandet hos chefer för vårdarbetet

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy lät genomföra en enkät för chefer för vårdarbetet under perioden 9 januari 2018–30 januari 2019. I enkäten utreddes bland annat innehållet i chefernas arbete, deras tidsanvändning samt vad de skulle vilja sätta mer tid på. Dessutom utreddes välbefinnandet i arbetet hos chefer för vårdarbetet. Enkäten genomfördes av Aula Research på uppdrag av Tehy.

Image text
Bild: iStock

Med chefer för vårdarbetet avses förvaltningsöverskötare, överskötare samt närmaste chefer, såsom avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare.

Av enkäten framgår att antalet chefer för vårdarbetet har minskats ytterligare i respondenternas organisationer. Så många som 45 procent av respondenterna berättade att antalet chefer för vårdarbetet har minskats. I synnerhet en minskning av antalet närmaste chefer, såsom avdelningsskötare, inverkar enligt Tehy negativt på hela verksamheten och på vårdpersonalens välbefinnande.

– Nu är det inte längre möjligt att minska antalet avdelningsskötare eller biträdande avdelningsskötare med en endaste en inom social- och hälsovården, eftersom de sköter om personalens välbefinnande samt ser till att vården håller god kvalitet och att det finns tillräckligt med resurser. Den här utvecklingen måste helt enkelt stoppas. Annars kommer de omfattande reformerna och förändringarna inom social- och hälsovårdssektorn inte att lyckas i praktiken, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Beslutsfattarna borde förstå att en minskning av antalet närmaste chefer är ett verkligt hot mot såväl patientvården som personalens välbefinnande.

Tehy kräver att det ska finnas chefer för vårdarbetet på alla chefsnivåer inom social- och hälsovårdens organisationer. Tehy förutsätter att det i de kommande social- och hälsovårdsstrukturerna ska finnas chefer för vårdarbetet som har ekonomiskt ansvar och befogenhet att styra resurserna.

Mest arbetstid använder cheferna för vårdarbetet till personalplanering och säkerställande av tillräckliga personalresurser. Det blir inte tillräckligt med tid över för att utveckla vårdarbetet och genomföra förändringar.

– Cheferna för vårdarbetet skulle vilja stödja personalen mer, men för det finns det inte heller tillräckligt med tid. Det här är cheferna för vårdarbetet särskilt oroliga över, säger Rytkönen.

Mest belastas cheferna för vårdarbetet av tidsbrist och en känsla av ständig brådska. Även osäkerheten, som de ständiga förändringarna ger upphov till, är en stor belastning.

Totalt 987 ledare och chefer för vårdarbetet svarade på enkäten. Enkätens svarsprocent var 27. Av respondenterna berättade 82 procent att de arbetar inom den offentliga sektorn, 13 procent inom den privata och 5 procent inom den tredje sektorn.

Respondenterna var tämligen erfarna, eftersom 59 procent svarade att de har arbetat som ledare eller chef för vårdarbete i över tio år. Av respondenterna är 77 procent närmaste chefer (till exempel avdelningsskötare eller biträdande avdelningsskötare), 13 procent mellanchefer (till exempel överskötare eller gruppchef för en avdelning) och 5 procent inom den högsta strategiska ledningen (till exempel ledande överskötare eller förvaltningsöverskötare).

Mer information:
Chefen för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848