Tehy: Tillräcklig finansiering för landskapen måste tryggas

Image text
bild: iStock

Tehy anser det fortfarande viktigt att social- och hälsovårdsreformen sker i enlighet med de ursprungliga målen. Den jättelika reformen bör ändå framskrida i etapper och med riskerna under kontroll. Också grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande att tidtabellen verkställs i etapper och att den utvidgas i synnerhet vid övergången till valfriheten. 

– Historiskt sett kan en reform av den här omfattningen inte genomföras med sådan brådska att det förhindrar identifieringen av de ibland också stora riskerna förknippade med reformen eller hanteringen av och korrigerande åtgärder för dem, berättar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Under sitt sammanträde idag behandlade Tehys styrelse den aktuella situationen för social- och hälsovårdsreformen. 

Tehy anser att grundlagsutskottets krav på ökad flexibilitet för landskapen och hänsynstagande till olikheterna mellan landskapen är bra. Då skulle de landskap som kommit längre i förberedelserna kunna framskrida snabbare i implementeringen av valfriheten. 

Tehy påminner om att det under förberedelse- och övergångsperioden är särskilt viktigt att ta hänsyn till upprätthållandet av personalens kunskaper. Utvecklingen får dock inte gå på tomgång och det får inte uppstå fall där man kompromissar om det goda ledarskapet. Social- och hälsovårdens attraktivitet måste hela tiden upprätthållas.  I synnerhet krävs det förståelse för vårdarbetet i alla organisationer och på alla nivåer. Också antalet närmaste chefer måste ökas, så att personalen får nödvändigt stöd i ändringen. 

Enligt Tehy är det avgörande att de kommande landskapen får tillräcklig finansiering. Även grundlagsutskottet har fäst uppmärksamhet vid detta. Landskapens finansiering har en direkt och betydande inverkan på trygg patientvård av hög kvalitet. De ekonomiska resurserna är även direkt förknippade med personalen, till exempel i form av löner, utbildning och kompetensutveckling samt trygga arbetsförhållanden. 

Redan nu kan man se olyckliga exempel på vilken inverkan otillräcklig finansiering har på personalen och vård av patienter. Under de senaste dagarna har Norra Karelens Siun Sotes betydliga ekonomiska svårigheter och besparingsmål figurerat i nyheterna. De omfattande besparingarna på flera miljoner euro gäller såväl patienter som tillgången på vård och allt längre köer samt personalen, som hotas av permitteringar. 

– Det finns flera exempel på att indragning av personalen och permitteringar är kortsiktiga lösningar inom organisationer i social- och hälsovården och att de i slutändan inte heller leder till de eftersträvade besparingarna. Faktum är att folk inte slutar bli sjuka bara för att kommunernas eller de kommande landskapens pengar har tagit slut. Allt längre köer och fördröjd vård orsakar endast högre kostnader i ett senare skede, varnar Rytkönen. 

För att nödvändiga korrigeringar ska kunna göras grundligt, förflyttas riksdagsbehandlingen av reformen till hösten. Därför skjuts även landskapsvalen upp. I landskapsvalen och regeringsvalen väcker säkerligen frågorna om social- och häslovården mest intresse. 

- Vi har även funderat över huruvida det skulle löna sig att hålla två så kallade social- och hälsovårdsval med några månaders mellanrum eller om man i detta brytningsskede borde hålla landskaps- och regeringsvalen samtidigt, dryftar Rytkönen. 


Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
Direktören för Tehys sektion för samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848