Tehy, SuPer och ERTO: Lönerna höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen och kiky-timmarna avskaffas – hälsoservicebranschens förhandlingsresultat har godkänts

De verkligt svåra avtalsförhandlingarna inom den privata hälsoservicebranschen som pågått sedan januari fick slutligen idag en länge väntad lösning då förbunden godkände det under natten till tisdag framförhandlade förhandlingsresultatet.

Image text
Foto: Tehy

I och med lösningen höjs alla löner i samband med den allmänna förhöjningen, inte som lokalt anpassade poster. Förändringen är betydande, eftersom så gott som alla i denna avtalsrunda uppgjorda avtal har inkluderat lokala löneposter.
 
– Det är bra att arbetsgivarförbundet slutligen insåg att lokala poster inte kan utdelas så länge arbetsgivarna inte följer eller kringgår lönesystemet, säger Tehys ledande jurist, Vappu Okkeri.

– Samtidigt bör förtroendeombuden garanteras bättre verksamhetsmöjligheter, för att öka de lokala avtalen.

Den privata hälsoservicebranschens avtalsenliga allmänna förhöjning är den 1 augusti 2020 1,3 procent och den 1 juli 2021 2,0 procent. Det gjordes också betydande förbättringar till löneavtalet, som förhindrar kringgåendet av lönesystemet på grundval av arbetets svårighetsgrad. Förteckningen över sådana drag som inverkar på lönesättningen baserad på arbetets svårighetsgrad har även den utökats. Dessutom kommer arbetets svårighetsgrad inom specialsjukvården att beaktas i lönesättningssystemet.

De så kallade Kiky-timmarna avskaffas i slutet av augusti.

– Vi fick jobba hårt för att nå det här målet. Det ledde till att vi kunde förhindra de stora försämringar arbetsgivarförbundet yrkade på och kiky-timmarna avskaffas utan kompensation, berättar SuPers förhandlingschef för den privata sektorn, Pia Zaerens.

Arbetstagarförbundens enda eftergift gällde semesterlönen, som i framtiden är möjlig att tas ut som ledig tid. Förfarandet är dock helt frivilligt och förutsätter ett tvåstegsavtal.

– I praktiken avtalar förtroendemannen först om huruvida förfarandet är möjligt på arbetsplatsen. Det är sedan upp till varje anställd att besluta om semesterersättningen tas ut som ledig tid eller inte, konstaterar Saara Arola, ERTOs intressebevakningsdirektör.

Den årliga semesterberäkningen baserad på fem dagar tas äntligen i bruk. Ibruktagandet har en övergångsperiod.

I framtiden inkluderas kliniska laboratorier i tillämpningsområdet för hälsoservicebranschens kollektivavtal. Alla förordningar gällande arbetsskyddsombud har överförts till arbetsskyddsombudens eget avtal. Personalrepresentanternas ersättningar höjs med minst fem procent.

Avtalslösningen innehåller också många andra förbättringar. Dessa utgjordes till exempel av varierande arbetstider, akutersättning och för arbetsuppgifterna förutsatta läkarundersökningar och vaccinationer.

Avtalsperioden börjar i början av april 2020 och slutar i slutet av april 2022.

Tehy, SuPer och ERTO förhandlar som enda organisationer i Sote rf:s namn med Välmåendebranschen HALI rf fram ett allmänbindande kollektivavtal för hälsoservicebranschen.

Mer information:
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
ERTOs intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521