Tehy: Skyddet för gravida arbetstagare bör förbättras

Den nationella lagstiftningen till skydd för gravida arbetstagare har hamnat på efterkälken när det finska arbetslivet förändrats.

Image text
Foto: iStock

Tehy förutsätter att lagstiftningen uppdateras så att den motsvarar EU:s så kallade graviditetsdirektiv. Då skulle lagarna avvärja hot i dagens arbetsliv. Även villkoren för specialmoderskapspenning för social- och hälsovårdsanställda bör luckras upp.

Arbetsavtalslagen, arbetarskyddslagen och sjukförsäkringslagen reglerar skyddet för gravida arbetstagare.

I EU:s graviditetsdirektiv beaktas de risker som arbetet eventuellt medför gravida anställda. I direktivet nämns exempelvis manuell hantering av laster, cigarrettrök och fysiskt tungt arbete.  Enligt direktivet ska åtgärder till skydd för gravida arbetstagare vidtas om man på arbetsplatsen upptäcker risker som medför fara för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa.

I Finland sjukskriver läkare ofta gravida arbetstagare i syfte att minska risken som arbetet medför graviditeten eller fostret.

Det skulle emellertid vara en hållbarare lösning att bevilja specialmoderskapspenning om arbetstagaren är gravid men inte sjuk.

– Sjukpenning borde inte användas som substitut för specialmoderskapspenning. Grunderna för beviljande av dessa förmåner och huruvida de är ersättningsgilla har olika utgångspunkter, säger Anna Kukka, arbetsmiljösakkunnig vid Tehy.

Undersökningar visar att risken för våld har ökat kraftigt inom social- och hälsovården, exempelvis inom akutvården och på jourpoliklinikerna. Även fysiskt tungt arbete är vanligt inom branschen.

– Enligt den gällande lagstiftningen är det inte möjligt att beakta risken för våld när FPA bedömer förutsättningarna för beviljande av specialmoderskapspenning, säger Tehys jurist Laura-Maria Poikela.

På vissa arbetsplatser är det möjligt att ge arbetstagaren andra uppgifter under graviditetstiden, men denna möjlighet finns inte på alla arbetsplatser eller i alla arbetsuppgifter.  

– Idag ges tjänster allt oftare hemma hos klienter och patienter. Där kan de anställda bli utsatta för passiv rökning, risk för våld eller för fysiskt tungt arbete, säger Kukka.

En förutsättning för specialmoderskapspenning är företagsläkarens utlåtande. Det är dock inte alltid att läkarna genomgripande identifierar alla risker som gravida arbetstagare utsätts för.

– Företagsläkare behöver mer utbildning för att kunna identifiera och bedöma riskfaktorer i arbetet mer individuellt än i dagsläget.

 

Mer information:

Tehys arbetsmiljösakkunnig Anna Kukka, tfn 040 167 7201

Tehys jurist Laura-Maria Poikela, tfn 050 440 9162